Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:

Email:

Τηλ:

Φάξ:

Παπαμαλέκου 5, ΤΚ 73-100

nea@neatv.gr

28210 36700

28210 36701

Επιπλέον

Προσοχή σε επικίνδυνο στέλεχος της γρίπης που δεν καλύπτεται από το εμβόλιο

ΕΛΛΑΔΑ

Η επιδημία γρίπης βρίσκεται σε φάση κορύφωσης. Μέχρι προχθές το απόγευμα, 81 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, έχοντας εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ενώ άλλοι 120 νοσηλεύονταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας με σοβαρές επιπλοκές. Από την αρχή της περιόδου, 293 ασθενείς με γρίπη έχουν νοσηλευτεί στην εντατική. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ένας στους επτά ασθενείς που πηγαίνουν αυτή την περίοδο στον γιατρό, έχουν συμπτώματα «γριπώδους συνδρομής», δηλαδή υψηλό πυρετό, πόνο στον λαιμό, κεφαλαλγία, βήχα, πόνους στους μυς και στις αρθρώσεις. Το πανδημικό στέλεχος Α (Η1Ν1), που έχει κυριαρχήσει φέτος, θεωρείται «επιθετικό» καθώς αυξάνει τις νοσηλείες ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι ενδεικτικό ότι ο αριθμός των ασθενών με γρίπη που έχουν νοσηλευτεί σε εντατική είναι υπερδιπλάσιος από τον αντίστοιχο περσινό. Ταυτόχρονα το ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ αναφέρει ότι ε?χουν ανιχνευθει? κρου?σματα γρι?πης απο? τον ιο? γρι?πης τυ?που Β που ενδε?χεται να αυξηθου?ν τις επο?μενες εβδομα?δες, ενώ το αντιγριπικο? εμβο?λιο για τις ανα?γκες της χειμερινη?ς περιο?δου 2015?16 το οποι?ο διατι?θεται και στην Ελλα?δα ε?χει ως συστατικο? στε?λεχος γρι?πης τυ?που B του γε?νους Yamagata. Επομε?νως, υπα?ρχει σημαντικη? πιθανο?τητα μειωμε?νης αποτελεσματικο?τητας του φετινου? εμβολι?ου ε?ναντι των ιω?ν γρι?πης τυ?που Β που κυκλοφορου?ν η? αναμε?νεται να κυκλοφορη?σουν. Πο?τε ξεκι?νησε η γρι?πη στην Ελλα?δα και πο?τε αναμε?νεται να κορυφωθει?; To Eθνικο? Εργαστη?ριο Αναφορα?ς Γρι?πης Ν. Ελλα?δος, στο Ελληνικο? Ινστιτου?το Παστε?ρ, α?ρχισε να δε?χεται αυξημε?νο αριθμο? δειγμα?των για ε?λεγχο γρι?πης την πρω?τη εβδομα?δα του 2016 με ανοδικη? τα?ση τις επο?μενες εβδομα?δες. Η εποχικη? γρι?πη, που με?χρι τω?ρα οφει?λεται στον ιο? γρι?πης Α(Η1Ν1)pdm09, φαι?νεται ο?τι ε?χει κορυφωθει? και αναμε?νεται σταδιακη? υποχω?ρηση τις επο?μενες εβδομα?δες. Η?δη ο?μως, στο Εργαστη?ριο Αναφορα?ς ε?χουν ανιχνευθει? κρου?σματα γρι?πης απο? τον ιο? γρι?πης τυ?που Β που ενδε?χεται να αυξηθου?ν τις επο?μενες εβδομα?δες. Ποιοι? τυ?ποι και υπο?τυποι ιου? γρι?πης κυκλοφορου?ν στη Ν. Ελλα?δα; Τα δεδομε?να του Ελληνικου? Ινστιτου?του Παστε?ρ δει?χνουν ο?τι στον Ελληνικο? πληθυσμο? κυκλοφορου?ν κατα? κυ?ριο λο?γο ο υπο?τυπος Α(Η1Ν1)pdm09 δηλαδη? το γνωστο? πανδημικο? στε?λεχος του ιου? γρι?πης τυ?που Α, σε λι?γες περιπτω?σεις ο ιο?ς γρι?πης τυ?που Β και σε ελα?χιστες ο υπο?τυπος Α(Η3Ν2). Ο εργαστηριακο?ς ε?λεγχος των ιω?ν γρι?πης που κυκλοφορου?ν συνεχι?ζεται συστηματικα?. Ποιο?ς παρακολουθει? τις γενετικε?ς μεταλλα?ξεις του ιου?; Tα δυ?ο Eθνικα? Εργαστη?ρια Αναφορα?ς Γρι?πης της Ελλα?δος που συμμετε?χουν στο δι?κτυο εργαστηρι?ων του Παγκοσμι?ου Οργανισμου? Υγει?ας, παρακολουθου?ν συστηματικα? την υ?παρξη μεταλλα?ξεων σε αντιπροσωπευτικο? δει?γμα των ιω?ν γρι?πης που κυκλοφορου?ν στην Ελλα?δα. Ει?ναι τα στελε?χη εποχικη?ς γρι?πης A(H1Ν1)pdm09 που κυκλοφορου?ν στην Ελλα?δα μεταλλαγμε?να; Ο?πως προαναφε?ρθηκε, το στε?λεχος του ιου? γρι?πης που ευθυ?νεται για τη συντριπτικη? πλειοψηφι?α των κρουσμα?των γρι?πης στην Ελλα?δα ει?ναι το A(H1Ν1)pdm09. Αντιπροσωπευτικα? στελε?χη που απομονω?θηκαν στο Εθνικο? Εργαστη?ριο Αναφορα?ς Γρι?πης Ν. Ελλα?δος συγκρι?θηκαν με το στε?λεχος A(H1N1) του εμβολι?ου ως προς την παρουσι?α μεταλλα?ξεων στο γονι?διο της αιμοσυγκολλητι?νης τους και ως προς την αντιγονικη? τους συ?σταση με κυτταροκαλλιε?ργεια. Καμι?α απο? τις μεταλλα?ξεις που ανιχνευ?θηκαν δεν εντοπι?ζεται σε αντιγονικο? επι?τοπο, ενω? ο αντιγονικο?ς χαρακτηρισμο?ς δεν υποδεικνυ?ει αντιγονικη? παρε?κκλιση. Παρο?μοια στελε?χη ιου? γρι?πης Α(Η1Ν1)pdm09 ε?χουν ανευρεθει? τη φετινη? περι?οδο το?σο στις ΗΠΑ ο?σο και τις χω?ρες της Ευρωπαι?κη?ς Ε?νωσης. Eι?ναι πιο λοιμογο?νος ο ιο?ς γρι?πης Α(Η1Ν1)pdm09 φε?τος; Στην Ελλα?δα, στοιχει?α απο? ασθενει?ς με επιπλοκε?ς γρι?πης στις ΜΕΘ δει?χνουν μια στροφη? προς νεο?τερες ηλικι?ες σε συ?γκριση με προηγου?μενα ε?τη. Ποσοστο? των ασθενω?ν αυτω?ν στις ΜΕΘ δεν ει?χαν υποκει?μενο νο?σημα. Για την επιβεβαι?ωση ο?μως της λοιμογο?νου ικανο?τητας του ιου? θα πρε?πει να περιμε?νουμε με?χρι το τε?λος της περιο?δου, ο?ταν θα ε?χουν συλλεχθει? στοιχει?α απο? ο?λες τις χω?ρες. Παρουσια?ζει ο ιο?ς Α(Η1Ν1)pdm09 αντοχη? στα αντιικα? φα?ρμακα; Ο?χι, ο ιο?ς αυτο?ς δεν εμφανι?ζει αντοχη? στους αναστολει?ς νευραμινιδα?σης. Μο?νο ε?να στε?λεχος Α(Η1Ν1)pdm09 με αντοχη? ε?χει ανιχνευθει? τη φετινη? περι?οδο, προερχο?μενο απο? ασθενη? σε ανοσοκαταστολη? και μακροχρο?νια λη?ψη αντιικου?. Γνωρι?ζουμε τι συμβαι?νει με τον ιο? γρι?πης τυ?που Β; Πρωταρχικα? αποτελε?σματα δει?χνουν ο?τι, τα στελε?χη γρι?πης τυ?που Β στην Ελλα?δα ανη?κουν στο γε?νος Victoria. Το αντιγριπικο? εμβο?λιο για τις ανα?γκες της χειμερινη?ς περιο?δου 2015?16 το οποι?ο διατι?θεται και στην Ελλα?δα ε?χει ως συστατικο? στε?λεχος γρι?πης τυ?που B του γε?νους Yamagata. Επομε?νως, υπα?ρχει σημαντικη? πιθανο?τητα μειωμε?νης αποτελεσματικο?τητας του φετινου? εμβολι?ου ε?ναντι των ιω?ν γρι?πης τυ?που Β που κυκλοφορου?ν η? αναμε?νεται να κυκλοφορη?σουν. Που μπορω? να βρω περισσο?τερες πληροφορι?ες για τη φετινη? γρι?πη; Tο κοινο? μπορει? να ενημερωθει? για την προ?ληψη, τον εργαστηριακο? ε?λεγχο και την αντιμετω?πιση της γρι?πης, στην ιστοσελι?δα του ΚΕΕΛΠΝΟ.

σχολιάστε το άρθρο

Μπορείτε να προσθέσετε οποιοσδήποτε σχόλιο σχετικό με το κείμενο
* = Υποχρεωτικά πεδία

Επιστρέφουν στην πατρίδα οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούνιας για το νέο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Είναι 4 σερί - Πάμε ψηλά, αφιερωμένο στην Ελλάδα ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο - Κόντρα ΔΕΗ - ΕΛΤΑ με αφορμή την ενέργεια ΕΛΛΑΔΑ

Νέος κίνδυνος στο Μάτι: Επιβλαβείς ουσίες στην ατμόσφαιρα μετά τις φονικές πυρκαγιές ΕΛΛΑΔΑ

Καταργούνται σταδιακά και στην Ελλάδα τα πλαστικά καλαμάκια ΕΛΛΑΔΑ

Την Πέμπτη στο κοιμητήριο Νέας Ερυθραίας η κηδεία της Ρίκας Βαγιάνη ΕΛΛΑΔΑΔημοφιλής Ειδήσεις