Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:

Email:

Τηλ:

Φάξ:

Παπαμαλέκου 5, ΤΚ 73-100

nea@neatv.gr

28210 36700

28210 36701

Επιπλέον

LIVE ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Σκάνδαλο διαφθοράς στο Στρατό Ξηράς με υπερτιμολογήσεις στις προμήθειες ένδυσης

ΕΛΛΑΔΑ


Κύκλωμα που έχει να κάνει με τις προμήθειες του Ελληνικού Στρατού, απομυζά 15-20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από υπερτιμολογήσεις, και αυτό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, όπως αναφέρει το militaire.gr.

Το κύκλωμα αυτό απαρτίζεται από υψηλόβαθμους εν ενεργει?α και απόστρατους αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού και από συγκεκριμένες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σταθερά στους διαγωνισμούς.

Στο εν λο?γω κύκλωμα φέρονται να έχουν εμπλοκη? περισσότερα απο? 15 φυσικα? προ?σωπα και τουλα?χιστον 10 επιχειρη?σεις - προμηθευτε?ς που δεν ε?χουν ουσιαστικη? παραγωγικη? δραστηριο?τητα στην Ελλα?δα, αλλα? πραγματοποιου?ν τους ενδια?μεσους, κα?νοντας εισαγωγε?ς απο? εργοστα?σια της Κι?νας, της Ται?λα?νδης, του Μπανγκλαντε?ς κ.λπ.

Το ενδιαφε?ρον ει?ναι πως το συ?στημα ε?χει απλω?σει τα πλοκα?μια του σε ο?λες τις κρι?σιμες υπηρεσι?ες του Στρατου? που εμπλε?κονται με τις προμη?θειες υλικου?, ε?χει ανθρω?πους σε θε?σεις-κλειδια? στην αρμο?δια Διευ?θυνση Υλικου? Πολε?μου του ΓΕΣ, στο αρμο?διο τμη?μα συ?νταξης των τεχνικω?ν προδιαγραφω?ν ΓΕΣ/ΔΥΠ, στο Χημει?ο του Στρατου?, στη Διευ?θυνση Προμηθειω?ν της Ανω?τατης Στρατιωτικη?ς Διοι?κησης Υποστη?ριξης Στρατου? ΑΣΔΥΣ ΔΠΜ, στη Διευ?θυνση Υποστη?ριξης του ΓΕΣ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ, στο υπουργει?ο Ανα?πτυξης, καθω?ς και στη Διοι?κηση Μονα?δων στις οποι?ες ανατι?θεται η υλοποι?ηση των διαγωνισμω?ν.

Συ?μφωνα με τις καταγγελι?ες, κα?ποιες απο? τις εταιρει?ες που υποβα?λλουν προσφορε?ς ει?ναι εικονικε?ς και ελε?γχονται απο? τα ι?δια α?τομα προκειμε?νου να αυξα?νεται τεχνητα? ο αριθμο?ς των συμμετεχο?ντων στους διαγωνισμου?ς.

Το αποτε?λεσμα ει?ναι να δι?νονται προσφορε?ς που ανεβα?ζουν σε εξωφρενικα? επι?πεδα το κο?στος προμη?θειας των ε?τοιμων προι?ο?ντων και των υλικω?ν. Τα κε?ρδη στη συνε?χεια μοιρα?ζονται σε προκαθορισμε?να ποσοστα? μεταξυ? των συμμετεχο?ντων, ανεξα?ρτητα απο? το ποιος ει?ναι ο μειοδο?της.

Το κυ?κλωμα, διαθε?τοντας παντου? πλοκα?μια, καταφε?ρνει εδω? και τουλα?χιστον 14 χρο?νια να ελε?γχει το κο?στος των προμηθειω?ν στον Στρατο?, να επιβα?λλει τις προδιαγραφε?ς του υλικου? και των πρω?των υλω?ν που προορι?ζονται για τους στρατιω?τες 18 εκατ. ευρω?, το μο?νιμο προσωπικο? του Στρατου? 17 εκατ. ευρω?, και τα εργοστα?σια του Στρατου? 8 εκατ. ευρω? και εν τε?λει  με τη δρα?ση του να διπλασια?ζει το ετη?σιο κο?στος των προμηθειω?ν που υπο? διαφορετικε?ς συνθη?κες δεν θα ε?πρεπε να υπερβαι?νει τα 20-25 εκατ. ευρω?, συ?μφωνα με εκτιμη?σεις ανω?τερων αξιωματικω?ν που γνωρι?ζουν πολυ? καλα? το θε?μα.

Πηγή: militaire.gr

σχολιάστε το άρθρο

Μπορείτε να προσθέσετε οποιοσδήποτε σχόλιο σχετικό με το κείμενο
* = Υποχρεωτικά πεδία

Βίντεο: Κτηματολόγιο - Ποιά ακίνητα κινδυνεύουν να περιέλθουν στο δημόσιο ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μολοτοφ στο σπίτι του Παύλου Πολάκη στην Αθήνα ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή στην Διοικητική Ομάδα της Τράπεζα Πειραιώς ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο:Με προβλήματα η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων ΕΛΛΑΔΑ

Έκαναν Check In Class και κέρδισαν ΕΛΛΑΔΑ

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ενημέρωση επιβατικού κοινού λιμάνι πειραιά: Ακτή Ηετιωνος, πυλη Ε2 ΕΛΛΑΔΑΔημοφιλής Ειδήσεις