Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:

Email:

Τηλ:

Φάξ:

Παπαμαλέκου 5, ΤΚ 73-100

nea@neatv.gr

28210 36700

28210 36701

Επιπλέον

BINTEO: Το μήνυμα 12 σημειών της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αγία και Μεγάλη Συνόδο

ΧΑΝΙΑ

Με κάθε λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή των Αγίων Πάντων, στον πλημμυρισμένο από κόσμο, Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου Χανίων, η Διορθόδοξη και Συνοδική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Οικουμενικού  Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου με συλλειτουργούς τους Προκαθημένους των Τοπικών Ορθοδόξων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών.
Kατά το συλλείτουργο αναγνώστηκε το μήνυμα 12 σημείων της Συνόδου .

Το παρόν έδωσαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, Άρχοντες του τόπου μας, εκπρόσωποι των σωμάτων Ασφαλείας και των Στρατιωτικών Αρχών. Με κάθε  επισημότητα και υπό δρακόντεια μέτρα πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ και το δείπνο για τους προκαθήμενους στο φρούριο του Φιρκά .

 
Οι 12 θέσεις της Συνόδου συνοψίζονται ως εξής:

1. ? ?ρθόδοξος ?κκλησία ?κφράζει τήν ?νότητα καί καθολικότητά της ?ν Συνόδ?.

2. ? ?πανευαγγελισμός το? λαο? το? Θεο? στίς σύγχρονες ?κκοσμικευμένες κοινωνίες καί ? ε?αγγελισμός ?κείνων πού ?κόμη δέν ?χουν γνωρίσει τόν Χριστό ?ποτελο?ν ?διάλειπτο χρέος τ?ς ?κκλησίας.
3. ? Ορθόδοξος ?κκλησία ?νταποκρινομένη στό χρέος νά μαρτυρε? τήν ?λήθεια καί τήν ?ποστολική της πίστη, ?ποδίδει μεγάλη σημασία στόν διάλογο κυρίως μέ τούς ?τεροδόξους Χριστιανούς.
4. Ο? ?κρήξεις φονταμενταλισμο? πού παρατηρο?νται στούς κόλπους διαφόρων θρησκει?ν ?ποτελο?ν ?κφραση νοσηρ?ς θρησκευτικότητος.
5. Η Ορθόδοξος ?κκλησία ?ναδεικνύει τή σωτηριώδη σημασία το? Θεανθρώπου καί το? Σώματός Του, ?ς τόπο καί τρόπο τ?ς ζω?ς ?ν ?λευθερί?.
6. Στή σύγχρονη προσέγγιση το? γάμου, ? ?ρθόδοξος ?κκλησία θεωρε? τήν ?κατάλυτη ?γαπητική σχέση ?νδρός καί γυναικός «μυστήριον μέγα … ε?ς Χριστόν καί ε?ς τήν ?κκλησίαν». ?μοίως ?ποκαλε? «?κκλησίαν μικράν» τήν ο?κογένεια.
7. Η ?ρθόδοξος ?κκλησία ?ποφεύγει τήν κηδεμονία τ?ς ?πιστημονικ?ς ?ναζητήσεως καί δέν λαμβάνει θέση πάνω σέ κάθε ?πιστημονικό ?ρώτημα.
8. Η ?ρθόδοξος ?κκλησία συμμετέχει ?νεργ?ς στίς διάφορες διεθνε?ς ο?κολογικές προσπάθειες. ?ρισε δέ τήν 1η Σεπτεμβρίου ?ς ?μέρα προσευχ?ς γιά τήν προστασία το? φυσικο? περιβάλλοντος.
9. Η ?ρθοδοξία διακηρύττει τόν σεβασμό στήν ?διοπροσωπία ?νθρώπων καί λα?ν. ?ντιτίθεται στήν α?τονόμηση τ?ς ο?κονομίας ?πό τίς βασικές ?νάγκες το? ?νθρώπου καί στήν μετατροπή της σέ α?τοσκοπό.
10. ? ?ρθόδοξος ?κκλησία δέν ?ναμειγνύεται στήν πολιτική. ? λόγος της παραμένει διακριτός ?λλά καί προφητικός, ?ς ?φειλετική παρέμβαση ?πέρ το? ?νθρώπου.
11. ? ?ρθόδοξος ?κκλησία ?πευθύνεται στούς νέους, ο? ?πο?οι ?ναζητο?ν πληρότητα ζω?ς γεμάτη ?λευθερία, δικαιοσύνη, δημιουργία ?λλά καί ?γάπη.
12. ? ?ρθόδοξος ?κκλησία, διατηρώντας ?λώβητο τόν Μυστηριακό καί Σωτηριολογικό της χαρακτήρα, ε?ναι ε?αίσθητη στόν πόνο, στίς ?γωνίες καί στήν κραυγή γιά δικαιοσύνη καί ε?ρήνη τ?ν λα?ν

Ολόκληρο το Mήνυμα  Τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας 

?μνο?με καί δοξολογο?με τόν Θεό τ?ν «ο?κτιρμ?ν κα? π?σης παρακλ?σεως», διότι μ?ς ?ξίωσε νά συνέλθουμε τήν ?βδομάδα τ?ς Πεντηκοστ?ς (18-26 ?ουνίου 2016) στήν Κρήτη, ?που ? ?πόστολος Πα?λος καί ? μαθητής του Τίτος κήρυξαν τό Ε?αγγέλιο στά πρ?τα χρόνια τ?ς ζω?ς τ?ς ?κκλησίας. Ε?χαριστο?με τόν ?ν Τριάδι Θεό, διότι ε?δόκησε νά περατώσουμε μέ ?μοψυχία τίς ?ργασίες τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου τ?ς ?ρθοδοξίας, τήν ?ποία συγκάλεσε ? Ο?κουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομα?ος, μέ τήν ?μόφρονη γνώμη τ?ν Προκαθημένων τ?ν κατά τόπους ?ρθοδόξων Α?τοκεφάλων ?κκλησι?ν.

?κολουθώντας πιστά τό παράδειγμα τ?ν ?ποστόλων καί τ?ν θεοφόρων Πατέρων μελετήσαμε καί πάλιν τό Ε?αγγέλιο τ?ς ?λευθερίας «? Χριστ?ς ?μ?ς ?λευθ?ρωσε» (Γαλ. 5:1). Θεμέλιο τ?ν θεολογικ?ν μας ?ναζητήσεων ?π?ρξε ? βεβαιότητα ?τι ? ?κκλησία δέν ζε? γιά τόν ?αυτό της. Μεταδίδει τή μαρτυρία το? Ε?αγγελίου τ?ς χάριτος καί τ?ς ?ληθείας καί προσφέρει σέ ?λη τήν ο?κουμένη τά δ?ρα το? Θεο?: τήν ?γάπη, τήν ε?ρήνη, τήν δικαιοσύνη, τήν καταλλαγή, τήν δύναμη το? Σταυρο? καί τ?ς ?ναστάσεως καί τήν προσδοκία τ?ς α?ωνιότητος.

1) Βασική προτεραιότητα τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου ?π?ρξε ? διακήρυξη τ?ς ?νότητος τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας. Στηριγμένη στή θεία Ε?χαριστία καί τήν ?ποστολική Διαδοχή τ?ν ?πισκόπων, ? ?φισταμένη ?νότητα ε?ναι ?νάγκη νά ?νισχύεται καί νά φέρνει νέους καρπούς. ? Μία, ?γία, Καθολική καί ?ποστολική ?κκλησία ε?ναι Θεανθρώπινη κοινωνία, πρόγευση καί βίωση τ?ν ?σχάτων ?ντός τ?ς Θείας Ε?χαριστίας. ?ς μία διαρκής Πεντηκοστή ε?ναι ?σίγαστη προφητική φωνή, παρουσία καί μαρτυρία τ?ς Βασιλείας το? Θεο? τ?ς ?γάπης. Πιστή στήν ?μόφωνη ?ποστολική Παράδοση καί μυστηριακή ?μπειρία ? ?ρθόδοξος ?κκλησία ?ποτελε? τήν α?θεντική συνέχεια τ?ς Μι?ς, ?γίας, Καθολικ?ς καί ?ποστολικ?ς ?κκλησίας, ?πως ?μολογε?ται στό Σύμβολο τ?ς Πίστεως καί ?πιβεβαιώνεται ?πό τή διδασκαλία τ?ν Πατέρων τ?ς ?κκλησίας. ? ?κκλησία μας βιώνει τό μυστήριο τ?ς θείας Ο?κονομίας στή μυστηριακή της ζωή μέ ?πίκεντρο τή θεία Ε?χαριστία.

? ?ρθόδοξος ?κκλησία ?κφράζει τήν ?νότητα καί καθολικότητά της ?ν Συνόδ?. ? συνοδικότητα διαπνέειτήν ?ργάνωση, τόν τρόπο πού λαμβάνονται ο? ?ποφάσεις καί καθορίζεται ? πορεία της. Ο? ?ρθόδοξες Α?τοκέφαλες ?κκλησίες δέν ?ποτελο?ν συνομοσπονδία ?κκλησι?ν ?λλά τήν Μία, ?γία, Καθολική καί ?ποστολική ?κκλησία. Κάθε τοπική ?κκλησία, προσφέρουσα τήν θεία Ε?χαριστία, ε?ναι ? ?ν τόπ? παρουσία καί φανέρωση τ?ς Μι?ς, ?γίας, Καθολικ?ς καί ?ποστολικ?ς ?κκλησίας. ?ς πρόςτήν ?ρθόδοξο Διασπορά στίς διάφορες χ?ρες τ?ς ?φηλίου, ?πεφασίσθη νά συνεχισθε? ? λειτουργία ?πισκοπικ?ν Συνελεύσεων μέχρι τήν ?φαρμογή τ?ς κανονικ?ς ?κριβείας. Α?τές ?παρτίζονται ?πό τούς κανονικούς ?πισκόπους, πού ?ρίζονται ?πό τήν κάθε Α?τοκέφαλο ?κκλησία, ο? ?πο?οι ?ξακολουθο?ν νά ?πάγονται σ’ α?τήν. ? συνεπής λειτουργία τ?ν ?πισκοπικ?ν Συνελεύσεων ?γγυ?ται τόν σεβασμό τ?ς ?ρθοδόξου ?ρχ?ς τ?ς συνοδικότητος.

Κατά τίς ?ργασίες τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου ?τονίσθη ? σημασία τ?ν Συνάξεων τ?ν Προκαθημένων πού ?χουν πραγματοποιηθε? καί διατυπώθηκε ? πρόταση ? ?γία και Μεγάλη Σύνοδος νά καταστε? ?παναλαμβανόμενος Θεσμός.

2) Μετέχοντες στή Θεία Ε?χαριστία καί δεόμενοι ?πέρ τ?ς ο?κουμένης ?φείλουμε νά συνεχίσουμε τή λειτουργία μετά τή Θεία Λειτουργία καί νά δίδουμε τή μαρτυρία τ?ς πίστεως πρός τούς ?γγύς καί τούς μακράν, συμφώνως πρός τή σαφή ?ντολή το? Κυρίου πρό τ?ς ?ναλήψεώς Του: «καί ?σεσθέ μοι μάρτυρες ?ν τε ?ερουσαλήμ καί ?ν πάσ? τ? ?ουδαί? καί Σαμαρεί? καί ?ως ?σχάτου τ?ς γ?ς» (Πράξ. 1:8). ? ?πανευαγγελισμός το? λαο? το? Θεο? στίς σύγχρονες ?κκοσμικευμένες κοινωνίες καί ? ε?αγγελισμός ?κείνων πού ?κόμη δέν ?χουν γνωρίσει τόν Χριστό ?ποτελο?ν ?διάλειπτο χρέος τ?ς ?κκλησίας.

3) ? ?κκλησία μας ?νταποκρινομένη στό χρέος νά μαρτυρε? τήν ?λήθεια καί τήν ?ποστολική της πίστη, ?ποδίδει μεγάλη σημασία στόν διάλογο κυρίως μέ τούς ?τεροδόξους Χριστιανούς. Μέ τόν τρόπο α?τό καί ? λοιπός χριστιανικός κόσμος γνωρίζει ?κριβέστερα τή γνησιότητα τ?ς ?ρθοδόξου Παραδόσεως, τήν ?ξία τ?ς πατερικ?ς διδασκαλίας, τή λειτουργική ?μπειρία καί τήν πίστη τ?ν ?ρθοδόξων. Ο? διάλογοι πού διεξάγει ? ?ρθόδοξος ?κκλησία δέν σημαίνουν ποτέ συμβιβασμό σέ ζητήματα πίστεως.

4) Ο? ?κρήξεις φονταμενταλισμο? πού παρατηρο?νται στούς κόλπους διαφόρων θρησκει?ν ?ποτελο?ν ?κφραση νοσηρ?ς θρησκευτικότητος. ? νηφάλιος διαθρησκειακός διάλογος συμβάλλει σημαντικά στήν προώθηση τ?ς ?μοιβαίας ?μπιστοσύνης, τ?ς ειρήνης καί τ?ς καταλλαγ?ς. Τό λάδι το? θρησκευτικο? βιώματος πρέπει νά χρησιμοποιε?ται γιά νά ?πουλώνει πληγές καί ?χι γιά νά ?ναζωπυρώνει τή φωτιά τ?ν πολεμικ?ν συρράξεων. ? ?ρθόδοξος ?κκλησία καταδικάζει ?περιφράστως τήν ?πέκταση τ?ς πολεμικ?ς βίας, τούς διωγμούς, τήν ?κδίωξη καί δολοφονία μελ?ν θρησκευτικ?ν κοινοτήτων, τόν ?ξαναγκασμό γιά τήν ?λλαγή τ?ς θρησκευτικ?ς πίστεως, τήν ?μπορία προσφύγων, τίς ?παγωγές, τά βασανιστήρια, τίς ε?δεχθε?ς ?κτελέσεις. Καταγγέλλει τήν καταστροφή να?ν, θρησκευτικ?ν συμβόλων καί μνημείων πολιτισμο?. ?λως ?διαιτέρως ?κφράζει τήν ?γωνία της γιά τήν κατάσταση τ?ν Χριστιαν?ν καί ?λων τ?ν διωκομένων μειονοτήτων στή Μέση ?νατολή καί ?λλαχο?. ?πευθύνει ?κκληση πρός τήν παγκόσμια κοινότητα γιά τήν προστασία τ?ν γηγεν?ν ?ρθοδόξων καί τ?ν ?λλων Χριστιαν?ν, καθώς καί ?λων τ?ν πληθυσμ?ν τ?ς περιοχ?ς, πού ?χουν ?παράβατο δικαίωμα νά παραμείνουν στήν πατρίδα τους ?ς ?σότιμοι πολίτες. ? Σύνοδός μας καλε? ?λους τούς ?μπλεκομένους νά καταβάλουν χωρίς καθυστέρηση συστηματικές προσπάθειες γιά τήν κατάπαυση τ?ν πολεμικ?ν συρράξεων στή Μέση ?νατολή καί ?που ?ξακολουθο?ν ο? πολεμικές συγκρούσεις, καί τόν ?παναπατρισμό τ?ν ?κδιωχθέντων.

?λως ?διαιτέρως ?πευθύνουμε ?κκληση στούς ?σχυρούς τ?ς γ?ς γιά τήν ?πικράτηση τ?ς ε?ρήνης καί τ?ς δικαιοσύνης στίς χ?ρες προελεύσεως τ?ν προσφύγων. Προτρέπουμε τίς πολιτικές ?ρχές, τούς πολίτες καί τούς ?ρθοδόξους Χριστιανούς στίς χ?ρες πού καταφεύγουν ο? ?ξουθενωμένοι πρόσφυγες, νά συνεχίσουν νά προσφέρουν ?πό τό περίσσευμα καί ?πό τό ?στέρημα τ?ν δυνατοτήτων τους.

5) ? σύγχρονη ?κκοσμίκευση ?πιδιώκει τήν α?τονόμηση το? ?νθρώπου ?πό τόν Χριστό καί τήν πνευματική ?πιρροή της ?κκλησίας, τήν ?ποία ταυτίζει α?θαιρέτως μέ τόν συντηρητισμό. ? Δυτικός ?μως πολιτισμός φέρει ?νεξίτηλη τή σφραγίδα τ?ς διαχρονικ?ς συμβολ?ς το? Χριστιανισμο?. ?πιπλέον, ? ?κκλησία ?ναδεικνύει τή σωτηριώδη σημασία το? Θεανθρώπου καί το? Σώματός Του, ?ς τόπο καί τρόπο τ?ς ζω?ς ?ν ?λευθερί?.

6) Στή σύγχρονη προσέγγιση το? γάμου, ? ?ρθόδοξος ?κκλησία θεωρε? τήν ?κατάλυτη ?γαπητική σχέση ?νδρός καί γυναικός «μυστήριον μέγα … ε?ς Χριστόν καί ε?ς τήν ?κκλησίαν». ?μοίως ?ποκαλε? «?κκλησίαν μικράν» τήν ο?κογένεια, ? ?ποία προκύπτει ?πό τόν γάμο καί ?ποτελε? τή μόνη ?γγύηση γιά τήν ?νατροφή τ?ν παιδι?ν.

? ?κκλησία διαρκ?ς τονίζει τήν ?ξία τ?ς ?γκρατείας. ? χριστιανική ?σκηση διαφέρει ριζικά ?πό ο?ονδήποτε δυαρχικό ?σκητισμό, ? ?πο?ος ?ποκόπτει τόν ?νθρωπο ?πό τή ζωή καί τόν συνάνθρωπο. ?ντιθέτως, τόν συνδέει μέ τή μυστηριακή ζωή τ?ς ?κκλησίας. ? ?γκράτεια δέν ?φορ? μόνο στόν μοναχικό βίο. Τό ?σκητικό ?θος ε?ναι χαρακτηριστικό τ?ς χριστιανικ?ς ζω?ς σέ ?λες τίς ?κφάνσεις της.

**

? ?γία καί Μεγάλη Σύνοδος ?κτός τ?ν συγκεκριμένων θεμάτων γιά τά ?πο?α ?ποφάσισε, ?πισημαίνει ?πιγραμματικά καί τά ?ξ?ς ?ντολογικά καί καίρια σύγχρονα ζητήματα:

7) ?ς πρός τό θέμα τ?ν σχέσεων τ?ς χριστιανικ?ς πίστεως καί τ?ν θετικ?ν ?πιστημ?ν, ? ?ρθόδοξος ?κκλησία ?ποφεύγει τήν κηδεμονία τ?ς ?πιστημονικ?ς ?ναζητήσεως καί δέν λαμβάνει θέση πάνω σέ κάθε ?πιστημονικό ?ρώτημα. Ε?χαριστε? τόν Θεό πού δωρίζει στούς ?πιστήμονες τό χάρισμα νά ?ποκαλύπτουν ?γνωστες πτυχές τ?ς θείας Δημιουργίας. ? σύγχρονη ?νάπτυξη τ?ν θετικ?ν ?πιστημ?ν καί τ?ς τεχνολογίας ?πιφέρει ριζικές ?λλαγές στή ζωή μας. Προσφέρει σημαντικές ε?εργεσίες ?πως ε?ναι ? διευκόλυνση το? καθημερινο? βίου, ? ?ντιμετώπιση σοβαρ?ν ?σθενει?ν, ? ε?χερέστερη ?πικοινωνία τ?ν ?νθρώπων, ? ?ρευνα το? διαστήματος κ.λπ. Παρ΄?λα α?τά, ?χει καί ποικίλες ?ρνητικές ?πιπτώσεις, ?πως ε?ναι ? χειραγώγηση τ?ς ?λευθερίας, ? σταδιακή ?πώλεια πολυτίμων παραδόσεων, ? καταστροφή το? φυσικο? περιβάλλοντος, ? ?μφισβήτηση τ?ν ?θικ?ν ?ξι?ν. ? ?πιστημονική γνώση, ?σο κι ?ν ?ξελίσσεται μέ ταχύτατους ρυθμούς, δέν κινητοποιε? τήν βούληση το? ?νθρώπου, ο?τε δίνει απάντηση στά σοβαρά ?θικά καί ?παρξιακά προβλήματα, στήν ?ναζήτηση γιά τό νόημα τ?ς ζω?ς καί το? κόσμου. Α?τά ?παιτο?ν πνευματική προσέγγιση, τήν ?ποία ? ?ρθόδοξος ?κκλησία ?πιχειρε? μέ τήν Βιοηθική πού βασίζεται στήν χριστιανική ?θική καί στήν πατερική διδασκαλία. Ταυτόχρονα μέ τόν σεβασμό τ?ς ?λευθερίας τ?ς ?πιστημονικ?ς ?ρευνας ? ?ρθόδοξος ?κκλησία ?πισημαίνει τούς κινδύνους, ο? ?πο?οι ?ποκρύπτονται σέ ?ρισμένα ?πιστημονικά ?πιτεύγματα καί τονίζει τήν ?ξιοπρέπεια το? ?νθρώπου καί τόν θε?ο του προορισμό.

8) ? σημερινή ο?κολογική κρίση ε?ναι προφανές ?τι ?φείλεταισέ πνευματικά καί ?θικά α?τια. Ο? ρίζες της συνδέονται μέ τήν πλεονεξία, τήν ?πληστία καί τόν ?γωισμό, πού ?δηγο?ν στήν ?λόγιστη χρήση τ?ν φυσικ?ν πόρων, τήν ?πιβάρυνση τ?ς ?τμόσφαιρας μέ ζημιογόνους ρύπους καί τήν κλιματική ?λλαγή. ? χριστιανική ?ντιμετώπιση το? προβλήματος ?παιτε? μετάνοια γιά τίς καταχρήσεις, ?γκράτεια καί ?σκητικό ?θος, πού ?ποτελο?ν ?ντίδοτο στήν ?περκατανάλωση, συγχρόνως δέ, καλλιέργεια στόν ?νθρωπο τ?ς συνειδήσεως ?τι ε?ναι «ο?κονόμος», καί ?χι κάτοχος τ?ς δημιουργίας. Δέν παύει νά τονίζει ?τι καί ο? μελλοντικές γενεές ?χουν δικαίωμα πάνω στά φυσικά ?γαθά, πού μ?ς ?μπιστεύθηκε ? Δημιουργός. Γιά α?τό τό λόγο καί ? ?ρθόδοξος ?κκλησία συμμετέχει ?νεργ?ς στίς διάφορες διεθνε?ς ο?κολογικές προσπάθειες. ?ρισε δέ τήν 1η Σεπτεμβρίου ?ς ?μέρα προσευχ?ς γιά τήν προστασία το? φυσικο? περιβάλλοντος.

9) ?πέναντι στήν ?σοπεδωτική καί ?πρόσωπη ?μογενοποίηση, ? ?ποία προωθε?ται μέ ποικίλους τρόπους, ? ?ρθοδοξία διακηρύττει τόν σεβασμό στήν ?διοπροσωπία ?νθρώπων καί λα?ν. ?ντιτίθεται στήν α?τονόμηση τ?ς ο?κονομίας ?πό τίς βασικές ?νάγκες το? ?νθρώπου καί στήν μετατροπή της σέ α?τοσκοπό. ? πρόοδος το? ?νθρωπίνου γένους δέν συνδέεται μόνο μέ τήν ?νάπτυξη το? βιοτικο? ?πιπέδου ? μέ τήν πρόοδο τ?ς ο?κονομίας ε?ς βάρος τ?ν πνευματικ?ν ?ξι?ν.

10) ? ?ρθόδοξος ?κκλησία δέν ?ναμειγνύεται στήν πολιτική. ? λόγος της παραμένει διακριτός ?λλά καί προφητικός, ?ς ?φειλετική παρέμβαση ?πέρ το? ?νθρώπου. Τά ?νθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται σήμερα στό κέντρο τ?ς πολιτικ?ς ?ς ?πάντηση στίς σύγχρονες κοινωνικές καί πολιτικές κρίσεις καί ?νατροπές, ?ποβλέποντας στήν προστασία το? πολίτη ?πό τήν α?θαιρεσία το? κράτους. ? ?κκλησία μας προσθέτει ?πίσης τίς ?ποχρεώσεις καί ε?θύνες τ?ν πολιτ?ν καί τήν ?νάγκη συνεχο?ς α?τοκριτικ?ς πολιτικ?ν καί πολιτ?ν πρός ο?σιαστική βελτίωση τ?ς κοινωνίας. Καί κυρίως τονίζει, ?τι τό ?ρθόδοξο δέον περί ?νθρώπου ?περβαίνει τόν ?ρίζοντα τ?ν καθιερωμένων ?νθρωπίνων δικαιωμάτων, ?τι «μείζων πάντων» ε?ναι ? ?γάπη, ?πως τήν ?ποκάλυψε ? Χριστός καί τήν βίωσαν ?σοι πιστά Τόν ?κολούθησαν. ?πιμένει ?κόμη ?τι θεμελι?δες δικαίωμα ε?ναι καί ? προστασία τ?ς θρησκευτικ?ς ?λευθερίας, δηλαδή τ?ς ?λευθερίας τ?ς συνειδήσεως, τ?ς πίστεως, τ?ς λατρείας καί ?λων τ?ν ?τομικ?ν καί συλλογικ?ν ?κφράσεων α?τ?ς, συμπεριλαμβανομένου καί το? δικαιώματος κάθε πιστο? καί κάθε θρησκευτικ?ς κοινότητας νά τελο?ν ?λεύθερα ?πό κάθε κρατική παρέμβαση τά θρησκευτικά τους καθήκοντα, ?ς καί τό δικαίωμα τ?ς δημόσιας διδασκαλίας τ?ς θρησκείας.

11) ? ?ρθόδοξος ?κκλησία ?πευθύνεται στούς νέους, ο? ?πο?οι ?ναζητο?ν πληρότητα ζω?ς γεμάτη ?λευθερία, δικαιοσύνη, δημιουργία ?λλά καί ?γάπη. Τούς καλε? νά συνδεθο?ν συνειδητά μέ τήν ?κκλησία ?κείνου πού ε?ναι ? ?λήθεια καί ? Ζωή. Νά προσέλθουν προσφέροντας στό ?κκλησιαστικό σ?μα τή ζωτικότητα, τίς ?νησυχίες, τούς προβληματισμούς καί τίς προσδοκίες τους. Ο? νέοι δέν ?ποτελο?ν ?πλ?ς τό μέλλον τ?ς ?κκλησίας ?λλά τό δυναμικό καί δημιουργικό παρόν ?πί τοπικο? καί ο?κουμενικο? ?πιπέδου.

12) ? ?γία καί Μεγάλη Σύνοδος ?νοιξε τόν ?ρίζοντά μας στή σύγχρονη πολύμορφη ο?κουμένη. Τόνισε τήν ε?θύνη μας μέσα στόν χ?ρο καί τόν χρόνο, πάντοτε μέ προοπτική τήν α?ωνιότητα. ? ?ρθόδοξος ?κκλησία, διατηρώντας ?λώβητο τόν Μυστηριακό καί Σωτηριολογικό της χαρακτήρα, ε?ναι ε?αίσθητη στόν πόνο, στίς ?γωνίες καί στήν κραυγή γιά δικαιοσύνη καί ε?ρήνη τ?ν λα?ν. Ε?αγγελίζεται «?μ?ραν ?ξ ?μ?ρας τ? σωτ?ριον α?το?? ?ναγγέλουσα ?ν το?ς ?θνεσι τ?ν δ?ξαν α?το?, ?ν π?σι το?ς λαο?ς τ? θαυμ?σια α?το?» (Ψαλμ. 95).
Read more: http://www.haniotika-nea.gr/minima-enotitas-apo-tin-agia-ke-megali-sinodo-fotografies/#ixzz4Cgez6v8J
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial
Follow us: @HaniotikaNea on Twitter | haniotika.nea on Facebook
 

σχολιάστε το άρθρο

Μπορείτε να προσθέσετε οποιοσδήποτε σχόλιο σχετικό με το κείμενο
* = Υποχρεωτικά πεδία

Βίντεο :Πρόβλημα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα- άγονος ο διαγωνισμός για το έργο ΧΑΝΙΑ

Βίντεο : Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι πυρκαγιές στο νησί ΧΑΝΙΑ

Βίντεο : Παρέμβαση Παυλόπουλου για την δημιουργία μουσείων ιστορικής μνήμης ΧΑΝΙΑ

Εκλογές τον Οκτώβριο για την ανάδειξη νέου Δ.Σ στον εμπορικό σύλλογο Χανίων ΧΑΝΙΑ

Οι παραστάσεις "Last" & "you.it.me" στις 18/7 στο 8o Dance Days Chania! ΧΑΝΙΑ

Την Πέμπτη 26/7 η χοροεσπερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων ΧΑΝΙΑΔημοφιλής Ειδήσεις