Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR για τον Πολιτισμό και τον Αειφόρο Τουρισμό

12.27

«O τουρισμός είναι ένας βασικός τομέας ανάπτυξης για τις περισσότερες μεσογειακές περιοχές και ένας τομέας υψηλού ενδιαφέροντος για τις Περιφέρειες της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CRPM». Αυτό τόνισε ο Γιώργος Αλεξάκης Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης  και Εντεταλμένος για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, στο διαδικτυακό Συνέδριο της Διαμεσογειακής Επιτροπής (IMC) της CPMR.

Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Γιώργος Αλεξάκης είναι επικεφαλής της Ειδικής Ομάδας Εργασίας (Task force) για τον Πολιτισμό και τον Αειφόρο Τουρισμό που διοργάνωσε τις διαδικτυακές εκδηλώσεις : Ευρωπαϊκές Μεσογειακές Ημέρες Βιώσιμου Τουρισμού, με σκοπό την ενημέρωση των μελών και ενδιαφερόμενων συνεργατών για τον βιώσιμο τουρισμό στις μεσογειακές περιφέρειες.

Ο κ. Αλεξάκης επισήμανε τη σημασία της ανάπτυξης μιας αποτελεσματικότερης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στη Μεσόγειο, του καθορισμού κοινών στόχων και κοινών πρωτοβουλιών για την έγκαιρη ανταπόκριση στο μεταβαλλόμενο τουριστικό περιβάλλον στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές και της τοποθέτησης των κατοίκων στο επίκεντρο αυτού του νέου μοντέλου.

Αναφερόμενος στις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης προς αυτή την κατεύθυνση, τόνισε τη σημασία που έχει δώσει η Περιφέρεια στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 στην ανάγκη επέκτασης και διαφοροποίησης του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της Κρήτης, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καθώς και τη δέσμευση που έχει αναλάβει να ενισχύσει το ρόλο του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία.

Τα τρέχοντα έργα της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CRPM παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο και  σχετίζονται με τον αειφόρο τουρισμό. Αφορούν κυρίως τις πτυχές της διαχείρισης και του σχεδιασμού, τους δείκτες και τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, τον οικοτουρισμό, την εποχικότητα, τις καινοτόμες τεχνολογίες και τα ανοικτά δεδομένα, τη διακυβέρνηση και την ενδυνάμωση / ανάπτυξη ικανοτήτων του τουριστικού τομέα. Κεντρικός στόχος της συνάντησης ήταν η παρουσίαση των αποτελεσματικών εργαλείων που αφορούν τον τεκμηριωμένο σχεδιασμό βιώσιμου τουρισμού, την ενδυνάμωση των ενδιαφερομένων για τον τουρισμό, την ανάπτυξη του οικοτουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές και την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού σε διακρατικό επίπεδο.