Βίντεο: Καθαίρεση πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης

15.14

Έπεσαν οι υπογραφές για την  διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης που αφορούν τον διαγωνισμό του έργου  «Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης – έτη 2020-2021». Η  μελέτη εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, υπηρεσία η οποία είναι και αρμόδια για την επίβλεψη υλοποίησης του έργου, η διάρκεια του οποίου είναι 18 μήνες.