Αυτή είναι η διατροφή για όμορφα, γερά και λαμπερά μαλλιά

16.35

H ποιο?τητα των μαλλιω?ν μας εξαρτα?ται απο? πολλου?ς παρα?γοντες, κυρι?ως γενετικου?ς και ορμονικου?ς αλλα? και απο? περιβαλλοντικου?ς παρα?γοντες, ο?πως η διατροφη?.

Μια ισορροπημε?νη διατροφη? η οποι?α χαρακτηρι?ζεται απο? ποικιλι?α και με?τρο μπορει? να συμβα?λει θετικα? στην υγει?α των μαλλιω?ν μας. Οι σωστε?ς διατροφικε?ς συνη?θειες μπορου?ν να δημιουργη?σουν καλε?ς συνθη?κες για τη ?δημιουργι?α γερω?ν μαλλιω?ν. Θρεπτικα? συστατικα? τα οποι?α ει?ναι απαραι?τητα για να ε?χουμε γερα? και λαμπερα? μαλλια? ει?ναι αυτά που θα δείτε παρακα?τω.

Πρωτεϊ?νες
Αν αναλογιστου?με ο?τι η τρι?χα στο μεγαλυ?τερο ποσοστο? της αποτελει?ται απο? πρωτεϊ?νες, αντιλαμβανο?μαστε τη σπουδαιο?τητα των διαιτητικω?ν πρωτει?νω?ν. Η ανεπαρκη?ς προ?σληψη πρωτεϊ?νης με?σω της διατροφη?ς μας, οδηγει? στην επιβρα?δυνση της ανα?πτυξης νε?ων τριχω?ν.

Πηγε?ς πρωτεϊ?νης: κο?κκινο κρε?ας, πουλερικα?, ψα?ρια, θαλασσινα?, αυγα?, ο?σπρια, γαλακτοκομικα?.
Φολικο? οξυ? και βιταμι?νη Β12

Το φολικο? οξυ? και η βιταμι?νη Β12 συμμετε?χουν στο σχηματισμο? ερυθρω?ν αιμοσφαιρι?ων, τα οποι?α μεταφε?ρουν οξυγο?νο και θρεπτικα? συστατικα? σε ο?λα τα κυ?τταρα, συμπεριλαμβανομε?νων κι εκει?νων του τριχωτου? του κεφαλη?ς. Ελλει?ψεις σε αυτε?ς τις βιταμι?νες μπορει? να ε?χουν ως αποτε?λεσμα την αργη? ανα?πτυξη της τρι?χας και τα αδυ?ναμα και ευ?θραυστα μαλλια?.

Τροφε?ς πλου?σιες σε φολικο? οξυ?: φακε?ς, μαυρομα?τικα φασο?λια, βρω?μη, σπανα?κι, αγκινα?ρες, μπρο?κολο, ηλιο?σποροι, πορτοκα?λια, λαχανα?κια Βρυξελλω?ν.

Τροφε?ς πλου?σιες σε Β12: συκω?τι, οστρακοειδη?, α?γριος σολομο?ς, γα?λα σο?γιας, μυ?δια, αχιβα?δες, αυγα?.

Βιοτι?νη
Η βιοτι?νη ει?ναι μια βιταμι?νη του συμπλε?γματος B, η οποι?α ει?ναι απαραι?τητη για την υγει?α του τριχωτου? της κεφαλη?ς και για την ανα?πτυξη της τρι?χας.

Τροφε?ς πλου?σιες σε βιοτι?νη: αυγα?, φιστι?κια, φυστικοβου?τυρο, αμυ?γδαλα, καρυ?δια, α?γριος σολομο?ς, κουνουπι?δι, αβοκα?ντο.

Σι?δηρος
Ο σι?δηρος συμμετε?χει ενεργα? στη μεταφορα? οξυγο?νου στα κυ?τταρα. Σε περιπτω?σεις ε?λλειψης σιδη?ρου, τα κυ?τταρα δεν μπορου?ν να προσλα?βουν αρκετο? οξυγο?νο ω?στε να δουλε?ψουν σωστα?. Στις περιπτω?σεις αυτε?ς μπορου?με να ε?χουμε ακο?μη και ε?ντονη τριχο?πτωση. Καλο? θα η?ταν να επιλε?ξετε τρο?φιμα πλου?σια σε σι?δηρο ζωικη?ς προε?λευσης, ο οποι?ος απορροφα?ται καλυ?τερα.

Τροφε?ς πλου?σιες σε σι?δηρο ζωικη?ς προε?λευσης: μοσχα?ρι, αρνι?, σκου?ρο κρε?ας κοτο?πουλου και γαλοπου?λας, χοιρινο?, γαρι?δες, κρο?κος αυγου?.

Τροφε?ς πλου?σιες σε σι?δηρο φυτικη?ς προε?λευσης: φακε?ς, φασο?λια, το?φου, σπανα?κι, σπαρα?γγια, μπρο?κολο, λαχανα?κια Βρυξελλω?ν.

Σταματα?κη Αστερι?α,
Msc στην Κλινικη? διατροφη?,
Διαιτολο?γος-Διατροφολο?γος
onmed.gr