Αιτήσεις για άδειες φύτευσης οινοποιήισμων αμπέλων

10.18

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  της Π.Ε. Χανίων ανακοινώνεται ότι:
Ξεκίνησε η ψηφιακή υποβολή αιτήσεων για δωρεάν χορήγηση νέων αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλων (ΥΑ 1012/21063/18-02-2016, ΦΕΚ 485/Β/26-2-2016).
Η ψηφιακή αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-services.minagric.gr του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την 1η Μαρτίου 2016 έως την 15η Απριλίου 2016.
Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο ή αγροτεμάχια έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Το αγροτεμάχιο μπορεί να είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο τουλάχιστον για 7 έτη.
Δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτηση
Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·0 Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,
·1 Αποδοχή κληρονομιάς,
·2 Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
·3 Κτήση με προσκύρωση,
·4 Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,
·5 Κληρονομητήριο.
·6 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις Ε9

Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή χρησιδάνεια.

Επισημαίνεται ότι οι άδειες που θα χορηγηθούν από την 1η Αυγούστου 2016 και μετά, δεν ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης (για τις άδειες φύτευσης ενισχύεται μόνο η δράση της βελτίωσης τεχνικών διαχείρισης).

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ΥΑ 1011/21054/18-02-2016 άρθρο 8, απαγορεύεται η φύτευση αμπελώνων με ταξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες, χωρίς άδεια φύτευσης. Οι κάτοχοι των παραπάνω εκτάσεων υποχρεούνται να εκριζώσουν τα αμπέλια τους με ιδία δαπάνη. Στην περίπτωση που δεν προβούν στην εκρίζωση αμέσως, επιβάλλεται χρηματική ποινή, όπως ορίζεται στο παραπάνω αναφερόμενο άρθρο.