Αιτήσεις στον Δήμο Πλατανιά για επίδομα ένδειας

17.06
Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας  & Πολιτισμού  και από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού , του Δήμου Πλατανιά , γίνετε γνωστό ότι  από την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση του εφάπαξ επιδόματος ένδειας.
Το ανωτέρω βοήθημα, θα χορηγηθεί εφάπαξ και το δικαιούνται οικογένειες, Ελλήνων και Αλλοδαπών, (και μονογονεϊκές  που αποτελούνται από τον γονέα και τα τέκνα του- ανήλικα ή ενήλικα άγαμα- που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά), κατοικούν μόνιμα και νόμιμα, στον Δήμο Πλατανιά, και έχουν  ετήσιο  οικογενειακό εισόδημα από 0,00€ έως και 12.000,00€
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται,  το συνολικό φορολογητέο ή τεκμαρτό, όπως και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα , του φορολογούμενου , της συζύγου και των ανήλικων τέκνων , από κάθε πηγή.
Οι ενδιαφερόμενοι, προσωπικά και μόνο, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2015, στις Δημοτικές τους Ενότητες και στα πρώην Δημοτικά Καταστήματα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση, με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των πρώην Δημοτικών Καταστημάτων είναι:
Κολυμβαρίου τηλ: 2824340100
2824340104
Βουκολιών τηλ :     2824340011
2824340012
Μουσούρων  τηλ:   2821341039
Πλατανιά  τηλ         2821340009
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
-Αίτηση
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Βεβαίωση μόνιμης και νόμιμης κατοικίας , αρμοδίως χορηγούμενη
-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
-Τελευταίο αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης και  το αντιστοιχο εκκαθαριστικό, καθώς αντίγραφο Ε9
– Λογαριασμό Δ.Ε.Η.
-Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμούv του-τηςδικαιούχου, με πρώτο όνομα τον-την  ίδιο-α, που να φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.
ίί)Επιμέρους δικαιολογητικά ανά περίπτωση:
-Κατάσταση ανεργίας: Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και στην περίπτωση που επιδοτείται βεβαίωση ως επιδοτούμενος άνεργος.v
-Δικαιούχοι επιδομάτων Πρόνοιας: Αναγνωριστική απόφαση χορήγησης  επιδόματος.
-Προβλήματα Υγείας: Αντίγραφα πρόσφατων ιατρικών γνωματεύσεων από Δημόσιο φορέα, των ιδίων ή  μελών της οικογένειας τους.v
-Δικαιούχοι Κοινωνικού Παντοπωλείου : Κάρτα δικαιούχουv
Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα.
Όταν πρόκειται για άτομα που συμβιώνουν στην ίδια οικία, δικαίωμα αίτησης έχει το ένα από αυτά.
Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά κριθούν απαραίτητα από τον κοινωνικό λειτουργό προς επιβεβαίωση και ενίσχυση του αιτήματος του εξυπηρετούμενου.
Η αίτηση-δήλωση καθώς και τα δικαιολογητικά  είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά στην διεύθυνση www.platanias.gr

www.platanias.gr