Αποκρυφιστικό – Οικουμενιστικό βιτρό στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης

07.02

Επιστολή προς την Πανορθόδοξη Γραμματεία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, με κοινοποιήση στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και τους Προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών απέστειλε ο Πρωτοπρ. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος.

Ο π. Αναστάσιος φέρνει στην επιφάνεια ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης.

Συγκεκριμένα ο π. Αναστάσιος στην επιστολή του, αναφέρει ότι έξω από το παρεκκλήσιο της Ακαδημίας υπαρχεί αναρτημένο βιτρό με σύμβολα που προβάλλουν σαφές τον διαθρησκειακό οικουμενισμό.

"Τέτοιες «καλλιτεχνικές» εμπνεύσεις και συνθέσεις με βαθύτατο αποκρυφιστικό περιεχόμενο, συναντά κανείς μόνο στα κεντρικά γραφεία της Θεοσοφικής Εταιρίας (τ?ς αποκρυφίστριας H. P. Blavatsky) στο Adyar τ?ν Ινδι?ν!" τονίζει χαρακτηριστικά ο π. Αναστάσιος.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Πρός τήν Πανορθόδοξον Γραµµατεία τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου
τ?ς ?ρθοδόξου Καθολικ?ς ?κκλησίας. ε?ς Γενεύην.

Κοινοποίηση:
Παναγιώτατον Ο?κουµενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολοµα?ον, ε?ς Κωνσταντινούπολιν. Μακαριωτάτους Προκαθηµένους τ?ν κατά τόπους ?γιωτάτων ?ρθοδόξων ?κκλησι?ν.

Σεβασµιώτατοι, σεβαστοί πατέρες,

Ε?σεβάστως σ?ς γνωρίζω τά ?ξ?ς:

1. Στήν κεντρική ε?σοδο τ?ν ?γκαταστάσεων καί ?κριβ?ς ?ξω ?πό τό ?ερό Παρεκκλήσιο τ?ς ?ρθοδόξου ?καδηµίας τ?ς Κρήτης, ?που τόν προσεχή ?ούνιο θά συνέλθει ? ?γία καί Μεγάλη Σύνοδος τ?ς ?ρθοδόξου Καθολικ?ς ?κκλησίας, ?πάρχει ?νηρτηµένο βιτρό, ?ργο το? R. Bleninger (πρόγραµµα «Πρόσωπο πρός Πρόσωπο» τ?ς ΟΑΚ).

Στό ?ργο ε?κονίζονται, ?πως µπορε?τε νά δε?τε στό συνηµµένο φωτογραφικό ?λικό, στό κέντρο τ?ς παραστάσεως τρε?ς ?νθρώπινες φιγο?ρες ?νάµεσα σέ φλόγες, ο? ?πο?ες, προφανώς, ?ποδηλώνουν τήν ταλαιπωρηµένη στό καµίνι τ?ς ζω?ς ?νθρωπότητα.

Ο? τρε?ς α?τοί ?νθρωποι ?ψώνουν σέ στάση δεήσεως τά χέρια τους σέ θρησκευτικά σύµβολα: ? ?νας πρός τόν Σταυρό το? Κυρίου, ? ?λλος πρός τήν ?µισέληνο (?ριστερά το? Σταυρο?) καί ? τρίτος πρός τό ?στρο το? ?αυίδ (?ξάλφα, δεξιά το? Σταυρο?)!

? Τίµιος Σταυρός καί τά δύο σύµβολα τ?ν «µονοθεϊστικ?ν θρησκει?ν» (?µισέληνος καί ?ξάλφα) πλαισιώνονται καί συνδέονται σέ µία ε?καστική ?νότητα µέ τό ο?ράνιο τόξο, τό κατ’ ?ξοχήν σύµβολο τ?ς Νέας ?ποχ?ς.

Ε?ναι πασιφανές ?τι ? σύνθεση α?τή προβάλλει µέ τόν πλέον σαφή καί ?διαµφισβήτητο τρόπο τόν διαθρησκειακό συγκρητιστικό ο?κουµενισµό.

Στόν πλέον ?πίσηµο χ?ρο τ?ς ?ρθοδόξου ?καδηµίας τ?ς Κρήτης, πού ?νηγέρθη γιά νά δίνει τή µαρτυρία τ?ς ?ρθοδοξίας, δηλ. τή µαρτυρία τ?ς «µωρίας» καί το? «σκανδάλου» το? Σταυρο? το? Χριστο? (πρβλ. 1 Κορ. 1, 18-25), ? «λόγος ? το? Σταυρο?» σχετικοποιε?ται καί ?ξισώνεται µέ ?,τι ?κφράζει ? ?µισέληνος καί ? ?ξάλφα!

Σεβασµιώτατοι, σεβαστοί µου πατέρες,

Τέτοιες «καλλιτεχνικές» ?µπνεύσεις καί συνθέσεις µέ βαθύτατο ?ποκρυφιστικό περιεχόµενο, συναντ? κανείς µόνο στά κεντρικά γραφε?α τ?ς Θεοσοφικ?ς ?ταιρίας (τ?ς ?ποκρυφίστριας H. P. Blavatsky) στό Adyar τ?ν ?νδι?ν!

Ε?ναι ?ξιοθρήνητο στήν κεντρική ε?σοδο καί ?ξω ?πό τό ?. Παρεκκλήσιο ?νός ?ρθοδόξου ?κκλησιαστικού ?δρύµατος, τό ?πο?ο τελε? ?πό τήν α?γίδα το? Ο?κουµενικο? Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, νά προβάλλεται κατά τέτοιο ?µό καί ?νερυθρίαστο τρόπο ? βλάσφηµη θεωρία τ?ν δ?θεν «?βρααµικ?ν θρησκει?ν» καί, µάλιστα, τό ?σεβές α?τό συγκρητιστικό ?ργο νά ?χει ?κτυπωθε? καί σέ καρτ- ποστάλ ?πό τήν ?ρθόδοξη ?καδηµία!

?λπίζω πώς ? Γραµµατεία τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου τ?ς ?κκλησίας το? Χριστο? µας θά συµµεριστε? τή θλίψη καί ?νησυχία πολλ?ν κληρικ?ν καί λαϊκ?ν καί θά µεριµνήσει ?στε τό βλάσφηµο καί θεοσοφικ?ς ?µπνεύσεως ?ργο ?χι µόνο νά µή βρίσκεται ?ναρτηµένο στήν κεντρική ε?σοδο τ?ν ?γκαταστάσεων καί το? ?. Παρεκκλησίου τ?ς ?ρθοδόξου ?καδηµίας τ?ς Κρήτης κατά τίς ?µέρες τ?ς διεξαγωγ?ς τ?ν συνεδριάσεων τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου τ?ς ?κκλησίας το? Χριστο? µας, ?λλά νά γίνει ? ?παραίτητη σύσταση στούς ?πευθύνους τ?ς ?καδηµίας γιά τήν ?ριστική του ?ποµάκρυνση ?πό τίς ?γκαταστάσεις της.

2. ?πιτρέψτε µου καί µία ?κόµη ?πισήµανση.

Στήν κεντρική α?θουσα τ?ς ?καδηµίας (στήν ?ποία θά συνεδριάζει ? ?λοµέλεια τ?ς ?γίας Συνόδου), ?πάρχουν δύο ?περµεγέθεις πίνακες καί ?να ?νάγλυφο µέ τόν Προµηθέα δεσµώτη ?πί το? Καυκάσου.

?σφαλ?ς, ? µ?θος το? Προµηθέα, ?ρµηνευόµενος µέσ? τ?ς περίφηµης ''προφητείας'' το? Α?σχύλου1, ?κφράζει τήν παναθρώπινη προσµονή το? Λυτρωτο?.

?µως δέν πρέπει νά µ?ς διαφεύγει ?τι ? «Προµηθέας» ?χει ?ξιοποιηθε? κατάλληλα καί ?πό τόν ?ποκρυφισµό, ?ς τό σύµβολο το? ?παναστάτου ?νθρώπου, ? ?πο?ος, ?πειδή ?κλεψε τή φλόγα τ?ς ?ποκρύφου Γνώσεως γιά νά τήν µεταγγίσει στούς ?νθρώπους, τιµωρήθηκε α?ωνίως ?πό τόν θεό-δυνάστη καί ?χθρό τ?ς πνευµατικ?ς ?ξελίξεως το? ?νθρώπου!

?υστυχ?ς, ? παντελής ?πουσία ε?κόνος το? ?ησο? Χριστο? ?πό τήν κεντρική, µεγάλη α?θουσα τ?ς ?ρθοδόξου ?καδηµίας τ?ς Κρήτης ?φήνει µετέωρη καί ?νεκπλήρωτη τήν προσµονή το? Λυτρωτο?, ? ?πο?ος ?ρθε καί θυσιάστηκε γιά νά ?πελευθερώσει τόν δεσµώτη «Προµηθέα». ?λήθεια, τί κρίµα!

?ύο χιλιάδες χρόνια µετά τή Θυσία το? Χριστο? µας νά παραµένει ? «Προµηθέας» δεσµώτης χωρίς, ? δυστυχής, νά ?χει γευθε? τή λύτρωση το? σαρκωθέντος Θεο? Λόγου… καί α?τό νά ?πεικονίζεται στό χ?ρο, πού θά ?πρεπε ?κόµα καί µέσ? τ?ς γλώσσας τ?ν συµβόλων νά διακηρύσσεται ? µαρτυρία τ?ς ?ρθοδοξίας, δηλ. ? πληρότητα καί ? µοναδικότητα τ?ς διά το? ?ησο? Χριστο? σωτηρίας το? πεσόντος ?νθρώπου.

?ξαιτούµενος τίς ?ρχιερατικές σας ε?χές, υ?ικ?ς ε?χοµαι ? Χάρις το? Παναγίου Πνεύµατος νά σ?ς ?νδυναµώσει νά ?νταποκριθε?τε στή διακονία σας, ?στε ? ?γία καί Μεγάλη Σύνοδος νά ?ναδειχθε? ?ντάξια το? ?νόµατός της, µακριά ?πό ?πικίνδυνους γιά τήν ?νότητα καί τή µαρτυρία τ?ς ?κκλησίας µας νεωτερισµούς.

Μετά σεβασµο?
π. ?ναστάσιος Γκοτσόπουλος

Σεβασµιώτατοι, σεβαστοί µου πατέρες,

Τέτοιες «καλλιτεχνικές» ?µπνεύσεις καί συνθέσεις µέ βαθύτατο ?ποκρυφιστικό περιεχόµενο, συναντ? κανείς µόνο στά κεντρικά γραφε?α τ?ς Θεοσοφικ?ς ?ταιρίας (τ?ς ?ποκρυφίστριας H. P. Blavatsky) στό Adyar τ?ν ?νδι?ν!

Ε?ναι ?ξιοθρήνητο στήν κεντρική ε?σοδο καί ?ξω ?πό τό ?. Παρεκκλήσιο ?νός ?ρθοδόξου ?κκλησιαστικού ?δρύµατος, τό ?πο?ο τελε? ?πό τήν α?γίδα το? Ο?κουµενικο? Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, νά προβάλλεται κατά τέτοιο ?µό καί ?νερυθρίαστο τρόπο ? βλάσφηµη θεωρία τ?ν δ?θεν «?βρααµικ?ν θρησκει?ν» καί, µάλιστα, τό ?σεβές α?τό συγκρητιστικό ?ργο νά ?χει ?κτυπωθε? καί σέ καρτ- ποστάλ ?πό τήν ?ρθόδοξη ?καδηµία!

?λπίζω πώς ? Γραµµατεία τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου τ?ς ?κκλησίας το? Χριστο? µας θά συµµεριστε? τή θλίψη καί ?νησυχία πολλ?ν κληρικ?ν καί λαϊκ?ν καί θά µεριµνήσει ?στε τό βλάσφηµο καί θεοσοφικ?ς ?µπνεύσεως ?ργο ?χι µόνο νά µή βρίσκεται ?ναρτηµένο στήν κεντρική ε?σοδο τ?ν ?γκαταστάσεων καί το? ?. Παρεκκλησίου τ?ς ?ρθοδόξου ?καδηµίας τ?ς Κρήτης κατά τίς ?µέρες τ?ς διεξαγωγ?ς τ?ν συνεδριάσεων τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου τ?ς ?κκλησίας το? Χριστο? µας, ?λλά νά γίνει ? ?παραίτητη σύσταση στούς ?πευθύνους τ?ς ?καδηµίας γιά τήν ?ριστική του ?ποµάκρυνση ?πό τίς ?γκαταστάσεις της.

2. ?πιτρέψτε µου καί µία ?κόµη ?πισήµανση.

Στήν κεντρική α?θουσα τ?ς ?καδηµίας (στήν ?ποία θά συνεδριάζει ? ?λοµέλεια τ?ς ?γίας Συνόδου), ?πάρχουν δύο ?περµεγέθεις πίνακες καί ?να ?νάγλυφο µέ τόν Προµηθέα δεσµώτη ?πί το? Καυκάσου.

?σφαλ?ς, ? µ?θος το? Προµηθέα, ?ρµηνευόµενος µέσ? τ?ς περίφηµης ”προφητείας” το? Α?σχύλου1, ?κφράζει τήν παναθρώπινη προσµονή το? Λυτρωτο?.

?µως δέν πρέπει νά µ?ς διαφεύγει ?τι ? «Προµηθέας» ?χει ?ξιοποιηθε? κατάλληλα καί ?πό τόν ?ποκρυφισµό, ?ς τό σύµβολο το? ?παναστάτου ?νθρώπου, ? ?πο?ος, ?πειδή ?κλεψε τή φλόγα τ?ς ?ποκρύφου Γνώσεως γιά νά τήν µεταγγίσει στούς ?νθρώπους, τιµωρήθηκε α?ωνίως ?πό τόν θεό-δυνάστη καί ?χθρό τ?ς πνευµατικ?ς ?ξελίξεως το? ?νθρώπου!

?υστυχ?ς, ? παντελής ?πουσία ε?κόνος το? ?ησο? Χριστο? ?πό τήν κεντρική, µεγάλη α?θουσα τ?ς ?ρθοδόξου ?καδηµίας τ?ς Κρήτης ?φήνει µετέωρη καί ?νεκπλήρωτη τήν προσµονή το? Λυτρωτο?, ? ?πο?ος ?ρθε καί θυσιάστηκε γιά νά ?πελευθερώσει τόν δεσµώτη «Προµηθέα». ?λήθεια, τί κρίµα!

?ύο χιλιάδες χρόνια µετά τή Θυσία το? Χριστο? µας νά παραµένει ? «Προµηθέας» δεσµώτης χωρίς, ? δυστυχής, νά ?χει γευθε? τή λύτρωση το? σαρκωθέντος Θεο? Λόγου… καί α?τό νά ?πεικονίζεται στό χ?ρο, πού θά ?πρεπε ?κόµα καί µέσ? τ?ς γλώσσας τ?ν συµβόλων νά διακηρύσσεται ? µαρτυρία τ?ς ?ρθοδοξίας, δηλ. ? πληρότητα καί ? µοναδικότητα τ?ς διά το? ?ησο? Χριστο? σωτηρίας το? πεσόντος ?νθρώπου.

?ξαιτούµενος τίς ?ρχιερατικές σας ε?χές, υ?ικ?ς ε?χοµαι ? Χάρις το? Παναγίου Πνεύµατος νά σ?ς ?νδυναµώσει νά ?νταποκριθε?τε στή διακονία σας, ?στε ? ?γία καί Μεγάλη Σύνοδος νά ?ναδειχθε? ?ντάξια το? ?νόµατός της, µακριά ?πό ?πικίνδυνους γιά τήν ?νότητα καί τή µαρτυρία τ?ς ?κκλησίας µας νεωτερισµούς.

Μετά σεβασµο?
π. ?ναστάσιος Γκοτσόπουλος

romfea.gr