Αποζημίωση πληγέντων επιχειρήσεων από τις πλημμύρες του 2015

07.32

Σας γνωρίζουμε ότι με την δημοσίευση της κοινής Υπουργικής Απόφασης, ΔΑΕΦΚ/1979/2015/Α325/02.02.2016 (ΦΕΚ 514/29.02.2016) οριοθετούνται περιοχές της Π.Ε. Χανίων ως πλημμυρόπληκτες από τις πλημμύρες που έγιναν στις 31.12.2014 και 01.01.2015.
 
Με έγγραφό της η αρμόδια επιτροπή η οποία έχει αναλάβει τις διαδικασίες για την αποζημίωση, ζητάει από τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην σχετική ρύθμιση, να προσκομίσουν στην επιτροπή που στεγάζετε στην Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 1 στα Χανιά, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
 
Δικαιολογητικά:
Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης, δηλώσεις Φ.Π.Α. απογραφή προηγούμενου χρόνου.
Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων (σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές).
Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος καθώς και εάν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή.
Τιμολόγια αποκατάστασης ζημιών και τυχόν πραγματογνωμοσύνη ζημιάς.
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ.1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας.
Έγγραφα από τα οποία προκύπτει η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες).
Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την ΔΟΥ.
Εκτίμηση της συνολικής ζημίας με ανάλυση ανά κατηγορίαΑ) Κτιριακές Εγκαταστάσεις, Β) Εξοπλισμός, Γ) Πρώτες Ύλες,
Δ) Εμπορεύματα.
 
Η αρμόδια για την εκτίμηση της ζημίας επιτροπή μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία, πέραν των αναφερόμενων εφ΄όσον τούτο κρίνεται
αναγκαίο.
 
Για διευκρινήσεις επικοινωνείτε με τα μέλη της Επιτροπής

 
Μέλη Επιτροπής: Συντονίστρια, κα Τσιράκη Κασσιανή, τηλ. 28213 45832, μέλη: Τυροβολάς Κων/νος, 28213 45849, Καμπουράκης Σταύρος, 28213 45821, Καλαιτζάκης Μιχαήλ, 28213 45851.