Η Ε.Ε. “γέννησε” 20.000 νέους επιχειρηματίες το 2014

20.07

Περισσότερους από 20.000 επιχειρηματίες έχουν ήδη επωφεληθεί από δάνεια (κατά μέσο όρο 25.000 ευρώ ανά περίπτωση) και εγγυήσεις (5000 – 10.000 ευρώ) συνολικού ύψους 182 εκατ. ευρώ που έχουν δοθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μικροχρηματοδοτήσεων (European Progress Microfinance Facility), σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου (20 Oκτωβρίου 2014).

Σ΄ αυτή την αναφέρεται ότι χρησιμοποιώντας τους πόρους αυτούς, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα έδωσε εγγυήσεις 900.000 ευρώ, ενώ η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου έδωσε κύρια δάνεια 4 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως το Ταμείο αυτό θα συνεχίσει να παρέχει δάνεια και εγγυήσεις μέχρι το 2016

Ειδικότερα, η έκθεση αυτή εκτιμά ότι η διαδικασία αυτή έχει συνεισφέρει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας, διευκολύνοντας την πρόσβαση στις πιστώσεις ανέργων ή αέργων ατόμων που παλεύουν για να βρουν χρήματα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Το νέο εργαλείο μικρο – χρηματοδότησης ήταν κανονισμένο να ξεκινήσει στο β΄ μισό του 2014 στα πλαίσια του Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (ΕaSI). Δυσκολίες στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση ένα από τα κύρια εμπόδια των επίδοξων επιχειρηματιών. Η έκθεση της Κομισιόν αναφέρει αναλυτικά :

•Το 60% των τελικών χρηστών ήταν άνεργοι ή άεργοι όταν έκαναν την αίτηση τους να λάβουν χρηματοδότηση.

•Το 36% των ωφελουμένων ήταν γυναίκες.

•Το 5,9% ήταν κάτω των 25 ετών.

•Μεταξύ των ωφελουμένων ήταν και άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, όπως Ρομά στη Γαλλία και τη Βουλγαρία.

Οι τομείς της γεωργικής παραγωγής και του εμπορίου ήταν οι δύο τομείς οι οποίοι δέχτηκαν τη μεγαλύτερη υποστήριξη, καθώς έλαβαν πάνω από τα μισά χρήματα που παρείχε το Ταμείο. Η Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Γαλλία είναι οι χώρες με την υψηλότερη απορρόφηση των δανείων και των εγγυήσεων του Ταμείου.

Η έκθεση της Κομισιόν είχε σαν στόχο να δείξει την αδήριτη ανάγκη για μικροδάνεια στο εσωτερικό της ΕΕ. Το “κενό” χρηματοδότησης ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ. Γι΄ αυτό το λόγο, η Κομισιόν, ενθαρρύνει τα κράτη – μέλη της να γίνουν πιο δραστήρια στο σχηματισμό εθνικών σχημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μικρο-χρηματοδότησης, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF) και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕRDF).

Δημήτρης Κατσαγάνης