Νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση για τον Α.Ο.Χανιά

13.54

Η ΠΑΕ Α.Ο.Χανιά συγκαλεί τους μετόχους της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 14 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η σχετική πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(Αρ. ΓΕΜΗ 737474580000)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μμ στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού Οδυσσέα Καλιγιάννη αρ. 4, στο Δήμο Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1o : Εκλογή δύο (2) τακτικών και δυο (2) αναπληρωματικών ορκωτών λογιστών ελεγκτών δια την εταιρική χρήση 01/07/2013 ? 30/06/2014 και καθορισμός αμοιβών αυτών.

Θέμα 2o : Εκλογή δύο (2) τακτικών και δυο (2) αναπληρωματικών ορκωτών λογιστών ελεγκτών δια την εταιρική χρήση 01/07/2014 ? 30/06/2015 και καθορισμός αμοιβών αυτών.

Θέμα 3o : Πιστοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 600.000 ?.

Θέμα 4o : Τροποποίηση – Κωδικοποίηση καταστατικού ως προς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και των άρθρων που αλλάζουν.

Θέμα 5o : Κάθε θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα Ημερησία Διάταξη της παρούσης Προσκλήσεως δια την συνέλευση δύναται να προστεθεί νέο θέμα εφόσον δεν υπάρχει έγγραφη αντίρρηση από τους μετόχους της Εταιρείας. Παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζουν αυτοί δια την προσθήκη νέου θέματος εις την Ημερησία Διάταξη εφόσον παρίσταται εις την παρούσα συνέλευση το σύνολο των μετόχων, μετοχών και ψήφων της Εταιρείας.

Οι εκ των κ.κ. Μετόχων που επιθυμούν να παραστούν εις την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων, υποχρεούνται να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας τις μετοχές τους εις το ταμείο της Εταιρείας ή εις το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη τράπεζα και να προσκομίσουν εις τα γραφεία της Εταιρείας τις αποδείξεις περί της τοιαύτης καταθέσεως των μετοχών και τα πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων απόντων μετόχων πέντε (5) πλήρης ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.