Ενιαία Δ.Ε.Υ.Α. για όλο το νομό Χανίων ζητεί ο Δήμαρχος Κισάμου

17.23

Επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, με την οποία παρουσιάζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον τομέα της ύδρευσης- αποχέτευσης, οι Δήμοι της χώρας που δεν διαθέτουν Δ.Ε.Υ.Α, ζητώντας παράλληλα απ’ αυτόν να εξεταστεί η πρόταση για σύστασης μιας ενιαίας Δ.Ε.Υ.Α. για όλο το νομό Χανίων, απέστειλε ο Δήμαρχος Κισάμου Θεόδωρος Σταθάκης.
 
Στην επιστολή του ο κ. Σταθάκης αναφέρει πως «τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον τομέα της ύδρευσης – αποχέτευσης, οι Δήμοι της χώρας που δεν διαθέτουν Δ.Ε.Υ.Α., είναι πολλά και σημαντικά, με κυριότερα το ελλιπές και μη εξειδικευμένο προσωπικό των δημοτικών υπηρεσιών ύδρευσης, την απουσία απαιτούμενης επιστημονικής τεχνογνωσίας, την ανεπαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων υποδομής, την αδυναμία αποτελεσματικής συντήρησης/επέκτασης των δικτύων- αντλιοστασίων –  δεξαμενών, κ.α.». Αποτέλεσμα των παραπάνω – σημειώνει ο Δήμαρχος Κισάμου – είναι οι υπηρεσίες ύδρευσης των προαναφερόμενων Δήμων να αποτελούν υποβαθμισμένες υπηρεσίες, που απλά διαχειρίζονται τις τεράστιες ελλείψεις και αδυναμίες τους στον τομέα της ύδρευσης – αποχέτευσης, αδυνατώντας να ανταποκριθούν στην αποστολή τους.
 
Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη «η εφαρμογή του «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010), τόσο με τις συγχωνεύσεις που προέβλεψε όσο και με τις επεκτάσεις διεύρυνε τις Δ.Ε.Υ.Α. κι έδωσε σ’ αυτές τη δυνατότητα να μετεξελιχθούν σε υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις, καλύπτοντας ταυτόχρονα μεγάλες γεωγραφικές ενότητες που παρουσίαζαν σοβαρότατες ελλείψεις σε έργα ύδρευσης-αποχέτευσης. Αυτό όμως αφορούσε μόνο τους Δήμους που είχαν εν λειτουργία Δ.Ε.Υ.Α. στα όρια τουλάχιστον ενός Δήμου εξ αυτών που συγχωνεύτηκαν. Για τους Δήμους που συγχωνεύτηκαν μέσω του «Καλλικράτη» και σε αυτούς δεν λειτουργούσε Δ.Ε.Υ.Α., τα προβλήματα διογκώθηκαν με συνέπεια σήμερα η κατάσταση στον τομέα της ύδρευσης – αποχέτευσης, να είναι εξαιρετικά δύσκολη, με τα πενιχρά μέσα που υπάρχουν στη διάθεση αυτών» υπογραμμίζει ο νέος Δήμαρχος Κισάμου.
 
Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης σ’ όλους τους Δήμους του νομού Χανίων – ενός κατ’ εξοχήν τουριστικού προορισμού – ο Θ. Σταθάκης προτείνει στον Υπουργό Εσωτερικών να υπάρξει σύσταση μιας (δια)δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) (ή συγχώνευση και διεύρυνση των υφιστάμενων δύο Δ.Ε.Υ.Α. – ΔΕΥΑΧ και ΔΕΥΑΒΑ) για όλο το νομό Χανίων, η οποία θα αναλάβει την ευθύνη διοίκησης και διαχείρισης των συστημάτων και δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης όλων των Δήμων του νομού, με δυνατότητες πρόσληψης και νέου προσωπικού.
 
Αναφερόμενος δε, στα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία μιας ενιαίας Δ.Ε.Υ.Α. για όλο το νομό, ο κ. Σταθάκης τονίζει ότι αυτά αφορούν μεταξύ άλλων «τη δημιουργία σύγχρονων έργων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως έργα ύδρευσης – αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της δημόσιας υγείας, την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ όλων των δήμων του νομού, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας για την ενιαία Δ.Ε.Υ.Α, κ.α.»
 
Σημειώνεται τέλος, ότι η επιστολή του Δημάρχου Κισάμου κοινοποιείται στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης, στην Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) Ελλάδος, καθώς και στις διοικήσεις των ΔΕΥΑ Χανίων (ΔΕΥΑΧ) και Βορείου Άξονα (ΔΕΥΑΒΑ).