Μήνυμα στους Προκαθήμενους απέστειλε ο Πατριάρχης Μόσχας

11.52

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος απέστειλε Μήνυμα προς τους Προκαθημένους και τους εκπροσώπους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, τους συνελθόντας στη νήσο Κρήτη.

Ακολουθεί το πλήρες Μήνυμα.

Πρ?ς τ?ν Παναγιώτατον ?ρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης κα? Ο?κουμενικ?ν Πατριάρχην

κ.κ. Βαρολομα?ον,

Πρ?ς το?ς ?γιωτάτους κα? Μακαριωτάτους Προκαθημένους τ?ν ?γίων το? Θεο? ?κκλησι?ν,

Πρ?ς το?ς ?ρχιερε?ς, ?ερε?ς, Μονάζοντας κα? Λαϊκο?ς, το?ς συνελθόντας ?ν τ? νήσ? Κρήτ?

Παναγιώτατε Πατριάρχα Βαρθολομα?ε,

?γιώτατοι κα? Μακαριώτατοι,

Πεφιλημένοι ?δελφο? ?ρχιερε?ς,

Σεβάσμιοι ?κπρόσωποι τ?ν κατά τόπους ?ρθοδόξων ?κκλησι?ν,

?πευθύνω πρ?ς ?μ?ς ?γκάρδιον χαιρετισμ?ν ?κ μέρους τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας τ?ς Ρωσσίας κα? ?ξ ?νόματος τ?ν ?ρθοδόξων χριστιανών τ?ς Ρωσσίας, τ?ς Ο?κρανίας, τ?ς Λευκορωσσίας, τ?ς Μολδαβίας κα? τ?ν λοιπ?ν χωρ?ν, τ?ν συναποτελούντων τ? πολυπληθ?ς ποιμνίον το? Πατριαρχείου Μόσχας.

Πάντες ?με?ς, ?δελφο?, ε?μεθα ?ν Σ?μα Χριστο? (Α’ Κορ. 12.27). ?κ το? Α?το? το? Κυρίου κα? Σωτ?ρος ?μ?ν ?ησο? Χριστο? παρελάβομεν τ? ?νεκτίμητον δ?ρον τ?ς ?νότητος. Διατήρησις το? δώρου τούτου ε?ναι ?κ τ?ν ?μετέρων βασικ?ν καθηκόντων κα? ?μεσος ?ντολ? το? Σωτ?ρος (?ω. 17. 21).

Μ?ν προκαλε? σύγχυσιν ε?ς ?μ?ς τ? γεγον?ς ?τι διίστανται α? ?πόψεις τ?ν ?δελφ?ν ?κκλησι?ν ?ς πρ?ς τ?ν σύγκλησιν τ?ς ?γίας κα? Μεγάλης Συνόδου. Κατ? τ? λόγιον το? ?ποστόλου Παύλου «δε? γ?ρ κα? α?ρέσεις ?ν ?μ?ν ε?ναι, ?να κα? ο? δόκιμοι φανερο? γένωνται ?ν ?μ?ν» (Α’ Κορ. 11.19).

Κατ? τ?ς ?μέρας προπαρασκευ?ς τ?ς Συνόδου α? διχογνωμίαι α?ται διεπιστώθησαν σαφ?ς, ?ν τούτοις δέν πρέπει νά ?φήνωμεν ταύτας νά ?ποδυναμώνουν τ?ν θεοκέλευστον ?νότητα, προκειμένου νά καταλήξουν ε?ς διεκκλησιαστικ?ν διαφορ?ν, νά διασπείρουν διχασμ?ν κα? νά προκαλο?ν ?ναστάτωσιν ε?ς το?ς κόλπους ?μ?ν. Παραμένομεν μία ?ρθόδοξος ο?κογένεια κα? πάντες ?χομεν κοιν?ν ε?θύνην δι? τ?ν ?γίαν ?ρθοδοξίαν.

? βαθε?α πεποίθησις μου ε?ναι ?τι α? ?κκλησίαι, κα? ?σαι ?πεφάσισαν νά μεταβο?ν ε?ς τ?ν Κρήτην, κα? ?σαι ?πέσχον, ε?ς τ?ς σχετικ?ς ?ποφάσεις α?τ?ν ?ς κριτήριον ?σχον τ?ν συνείδησιν α?τ?ν, κα? ?ς ?κ τούτου σεβασμόν ?φείλομεν ?ναντι τ?ς θέσεως ?κάστης α?τ?ν.

? ?ρθόδοξος ?κκλησία τ?ς Ρωσσίας πάντοτε ε?χεν ?ς γνώμονα τ?ν ?ρχ?ν τ?ς μή περιφρονήσεως τ?ς φων?ς ο?ασδήποτε τοπικ?ς ?κκλησίας ?διακρίτως, μικρ?ς ? μεγάλης, παλαιφάτου ? νεοπαγο?ς.

? μή ?ποδοχ? ?κ μέρους τ?ς κατά ?ντιόχειαν ?κκλησίας τ?ς συγκλήσεως τ?ς Συνόδου σημαίνει ?τι δέν ?χομεν ?ξασφαλίσει τ?ν πανορθόδοξον ?μοφωνίαν. ?πίσης ?δυνατο?μεν νά παραθεωρο?μεν κα? τ?ς φων?ς τ?ν ?κκλησι?ν Γεωργίας, Σερβίας κα? Βουλγαρίας, τ?ν ταξαμένων ?π?ρ ?ναβολ?ς τ?ς Συνόδου.

Πιστεύω ?τι μ? καλ?ν διάθεσιν ? ?ν Κρήτ? συνάντησις δύναται νά ?ναδειχθ? σπουδα?ον βήμα πρ?ς ?ρσιν τ?ν προκυψάντων διαφωνι?ν.

?σαύτως δύναται νά συμβάλ? ε?ς τ?ν προετοιμασίαν ?κείνης τ?ς ?γίας κα? Μεγάλης Συνόδου, ?τις θά ?νώσ? πάσας τ?ς κατ? τόπους ?υτοκεφάλους ?κκλησίας ?νεξαιρέτως, ?ποτελο?σα ?ρατ?ν ?ντανάκλασιν τ?ς ?νότητος τ?ς ?γίας το? Χριστο? ?ρθοδόξου ?κκλησίας, ?περ ?το ?ντικείμενον τ?ν δεήσεων κα? προσδοκι?ν πάντων τ?ν ?οιδίμων προκατόχων ?μ?ν.

Διαβεβαιο?μεν ?μ?ς ?τι α? προσευχα? ?μ?ν θά συνοδεύουν ?μ?ς κατ? τ?ς ?μέρας το? ?πικειμένου ?μ?ν ?ργου.

Μετ? πολλ?ς ?ν Χριστ? ?γάπης, διατελ?.

† Ο ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ