«Μπλόκο» από σήμερα στα ελληνικά ομόλογα από την ΕΚΤ

09.54
Παύουν από σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 να είναι αποδεκτά ως ενέχυρο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα χρηματοδοτικά μέσα που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο και οι ελληνικές τράπεζες θα αντλούν πλέον ρευστότητα σχεδόν αποκλειστικά από τον έκτακτο μηχανισμό της τράπεζας της Ελλάδος (ELA).
 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε χθες Τρίτη σχετική απόφαση στην οποία επαναλαμβάνεται πως  το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ προέβη σε αξιολόγηση, από την οποία προέκυψε πως δεν είναι δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση της αναθεώρησης του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα.
 
Όπως αναφέρει η απόφαση, στην βάση αυτή η Ελληνική Δημοκρατία δεν θεωρείται πλέον ότι είναι σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του προγράμματος και, ως εκ τούτου, οι προϋποθέσεις για την προσωρινή αναστολή των ορίων της πιστωτικής ποιότητας του Ευρωσυστήματος σε σχέση με αυτά τα μέσα, δεν πληρούνται πλέον.
 
«Κατά συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα κατώτατα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος πρέπει να  ισχύσουν όσον αφορά τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα μέσα που εκδίδονται ή είναι πλήρως εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο», τονίζεται στην ανακοίνωση.
 
Σημειώνεται πως βάσει της απόφασης που έλαβε στις 4 Φεβρουαρίου η ΕΚΤ οι ανάγκες ρευστότητας των αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος, για αντισυμβαλλομένους που δεν έχουν επαρκείς εναλλακτικές εξασφαλίσεις, μπορούν να ικανοποιηθούν από την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα, μέσω της έκτατης παροχής ρευστότητας (ELA), στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Ευρωσυστήματος.
 
Η αρχική γραμμή του ELA αγγίζει τα 60 δισ. ευρώ, ωστόσο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με απόφαση που θα λάβει το ΔΣ της ΕΚΤ την επόμενη Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Σημειώνεται πως οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν και ομόλογα του EFSF που γίνονται αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη χορήγηση ρευστότητας.
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις το κενό ρευστότητας που καλούνται να καλύψουν οι ελληνικές τράπεζες, δηλαδή η διαφορά μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων ξεπερνά πλέον τα 70 δισ. ευρώ, λόγω των εκροών καταθέσεων των τελευταίων 60 ημερών.
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι από τις 22 Μαρτίου 2013 ήταν γνωστό στις ελληνικές τράπεζες, αλλά και σε όλες τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ, ότι από την 1η Μαρτίου 2015 δεν θα γίνονται αποδεκτές ως εξασφαλίσεις από την ΕΚΤ καλυμμένες ομολογίες στο κάλυμμα των οποίων συμπεριλαμβάνονται τραπεζικά ομόλογα που φέρουν κρατική εγγύηση, αλλά έχουν εκδοθεί από το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα (ή οντότητα στενά συνδεδεμένη με αυτό) το οποίο τις προσκομίζει στο Ευρωσύστημα ως εξασφαλίσεις.
 
Ακόμη ήταν γνωστό ότι οι αντισυμβαλλόμενοι του Ευρωσυστήματος θα μπορούσαν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015 να προσκομίζουν ως εξασφαλίσεις ομόλογα τα οποία έχουν εκδώσει οι ίδιοι και φέρουν κρατική εγγύηση (αλλά δεν αποτελούν καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες) συνολικής αξίας μέχρι της ονομαστικής αξίας των ομολόγων. Η ΕΚΤ απλά χθες «κούρεψε» τη σχετική καταληκτική προθεσμία κατά 17 ημέρες.
 

Newsroom ΔΟΛ