Νέα ειδικότητα στο ΔΙΕΚ του ΓΝΧ – 33 άτομα στο τμήμα

16.41

Από μία γίνονται δύο οι ειδικότητες του Δημόσιου Ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης του Νοσοκομείου Χανίων για το νέο εκπαιδευτικό έτος, από τον Οκτώβριο. Στην ειδικότητα του βοηθού Νοσηλευτή Χειρουργείου προστίθεται η ειδικότητα του Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου καθώς το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Η επιλογή των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. δύναται να διενεργείται με τις ακόλουθες διαδικασίες:

α) Με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων,

ή και β) με την υποβολή αίτησης επιλογής.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων από το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2023.

Οι αιτήσεις επιλογής για το υπόλοιπο των κενών θέσεων και μέχρι την συμπλήρωση ενός τμήματος, θα υποβάλλονται στην γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ από 01-09-2023 έως και 15-09-2023, και ώρες 08:30- 13:00.

Δικαίωμα εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών έχουν οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ καθώς και ισότιμων τίτλων ανάλογης ειδικότητας.

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γ. Ν. Χανίων  για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024, εξάμηνο κατάρτισης 2023Β θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες κατάρτισης:

Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου (Α΄& Γ΄εξάμηνο)

Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ εξάμηνο)

Στα Ι.Ε.Κ εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι των ΓΕ.Λ και ΕΠΑΛ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Α΄ εξάμηνο έχουν οι κάτοχοι απολυτήριου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και ισότιμων τίτλων.

Δικαίωμα αίτησης κατάταξης στην ειδικότητα ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ έχουν οι κάτοχοι ΒΕΚ των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας συναφούς ειδικότητας.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 

  1. Σχετική αίτηση (Χορηγείται από το ΔΙΕΚ).

 

  1. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία.

 

  1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία).

 

  1. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς.

 

  1. Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.

 

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

  1. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ &ΑΦΜ.

 

  1. 2 φωτογραφίες.

 

  1. Άδεια οδήγησης  Β΄ κατηγορίας (για την ειδικότητα Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου).

Επιπλέον,

για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1,όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 τ του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών,   επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Σε ότι αφορά τους τίτλους Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται προηγουμένως επίσημη μετάφραση του τίτλου, καθώς και η ισοτιμία του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος  σε διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, γίνεται αναγωγή στην   εικοσάβαθμη κλίμακα από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης.

Πληροφορίες τηλ.2821342404,408.

Ιούλιος      9:00-13:00 καθημερινά εκτός 13/07/2023.

Αύγουστος     9:00-13:00   10/08/2023 & 24/08/2023. Σεπτέμβριος  9:00-13:00 καθημερινά.