Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα:Ικανοποιητική η πορεία της τράπεζας κερδοφορία για το 1ο τρίμηνο

09.10

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 25 Ιουνίου 2016 στο Ηράκλειο, ενημερώνει τους συνεταίρους της για τα ακόλουθα :  
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανακεφαλαιοποίησης το Νοέμβριο του 2015 η Τράπεζα ενισχύθηκε κεφαλαιακά με περίπου 70 εκ. ευρώ, ισχυροποιώντας τη θέση της και διαμορφώνοντας το Δείκτη Κεφαλαιακής Eπάρκειας στο 8,78%.

Για τη χρήση 2015 το οικονομικό αποτέλεσμα υπήρξε θετικό με κέρδη πάνω από 3,2 εκ. ευρώ μετά από φόρους.
Ακολουθώντας μια ικανοποιητική πορεία για την τρέχουσα χρήση, το 1ο τρίμηνο έκλεισε με κέρδη προ φόρων 3,93 εκ. ευρώ, υπερδιπλάσια της αντίστοιχης περιόδου του 2015, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε κέρδη 2,8 εκ. ευρώ (έναντι 904,8 χιλ. € το 1ο τρίμηνο του 2015).

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής επάρκειας για το 1ο τρίμηνο ενισχύθηκε περαιτέρω φτάνοντας το 8,87%, ως αποτέλεσμα της καταγεγραμμένης κερδοφορίας και της δημιουργίας επιπλέον προβλέψεων για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων.
Επιδιώκοντας την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες, η Διοίκηση της Τράπεζας υλοποιεί σειρά αποφάσεων που προσβλέπουν στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εξειδικευμένους συμβούλους, ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Επιπλέον, έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή σειρά ενεργειών για την αναμόρφωση της Διοικητικής Οργάνωσης και του δικτύου των καταστημάτων με σκοπό, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω κεντροποίηση των υπηρεσιών, την αναδιάρθρωση των δανείων σε καθυστέρηση και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.
  
Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για τη χρήση 2015 και το 1ο τρίμηνο 2016 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.pancretabank.gr.