Σημαντικές δράσεις της Σχολής Γονέων Χανίων

20.37

Περισσότερο αναγκαία από ποτέ κρίνεται σήμερα η ψυχολογική υποστήριξη και η επιμόρφωση των γονέων πάνω σε θέματα που αφορούν την παιδική ηλικία, τη διαδικασία της ανάπτυξης των παιδιών και την επίλυση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη σχέση της οικογένειας με το σχολείο. Οι δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν ενισχύσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά από την είσοδό τους στην Α/Βάθμια εκπαίδευση έως και την ηλικία της εφηβείας.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, σκοπ?ς  του  ?ργου  «Σχολές Γον?ων»  ε?ναι  η  συστηματικ?  ενημ?ρωση  και εκπα?δευση των γον?ων κυρίως στα ακόλουθα θέματα
– Βελτ?ωση της επικοινων?ας μ?σα στην οικογ?νεια.
– Αν?πτυξη ουσιαστικ?ς επικοινων?ας των γον?ων με το σχολε?ο.
-Βελτ?ωση  των  γν?σεων  των  γον?ων  σχετικ?  με  τις  ψυχικ?ς,
κοινωνικ?ς,  πνευματικ?ς  και  ?λλες  αν?γκες  των  παιδι?ν  σε  κ?θε 
στ?διο αν?πτυξ?ς τους .
– Ενθ?ρρυνση  της  συμμετοχ?ς  των  γον?ων  στις  σχολικ?ς 
δραστηρι?τητες και της συνεργασ?ας τους με τους εκπαιδευτικο?ς των 
σχολε?ων  για  την  αποτελεσματικ?τερη  παροχ?  βο?θειας  στα  παιδι? 
τους.  
– Βελτ?ωση των γν?σεων των γον?ων και αν?πτυξη δεξιοτ?των για την
?γκαιρη  δι?γνωση  και  αντιμετ?πιση  δ?σκολων  συμπεριφορ?ν  των 
παιδι?ν τους.  
– Απ?κτηση  ικανοτ?των ?τσι ?στε να μπορο?ν να ανταπεξ?λθουν στις 
απαιτ?σεις του νηπιαγωγε?ου, δημοτικο?, γυμνασ?ου και λυκε?ου.  
– Συμβουλευτικ?  υποστ?ριξη  και  αγωγ?  υγε?ας  των  οικογενει?ν  των 
τσιγγ?νων, μουσουλμ?νων, παλιννοστο?ντων και μεταναστ?ν 
Η δράση της Σχολής Γονέων που υλοποιεί το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης στα Χανιά
Από την αρχή μέχρι το τέλος του 2014 λειτούργησαν συνολικά 32 τμήματα της Σχολής Γονέων που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο Νομό Χανίων. Τα 28 από αυτά τα τμήματα ήταν 25ωρα και ολοκληρώθηκαν σε 10 συναντήσεις και τα υπόλοιπα 4 ήταν 50ωρα και ολοκληρώθηκαν σε διπλάσιο αριθμό συναντήσεων. Από το συνολικό αριθμό των 32 προγραμμάτων που λειτούργησαν σε όλο το Νομό 15 από αυτά λειτούργησαν εντός του Δήμου Χανίων και 17 υλοποιήθηκαν στο Δήμο Κισσάμου, Πλατανιά, Σφακίων και Αποκορώνου. Οι εκπαιδευόμενοι που παρακολούθησαν επιτυχώς τα προγράμματα που υλοποίησε η Σχολή Γονέων σε όλο το Νομό θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων, το οποίο αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.
Όλα τα προγράμματα υλοποιήθηκαν με την αμέριστη υποστήριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χανίων, της διεύθυνσης και του προσωπικού της Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, των Διευθυντών και των δασκάλων που φιλοξένησαν το πρόγραμμα στα σχολεία τους, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, τους γονείς που συμμετείχαν στις ομάδες και την τοπική κοινότητα όλου του Νομού.
Οι εργαζόμενοι του προγράμματος της Σχολής Γονέων Χανίων
Στο πρόγραμμα απασχολήθηκαν συνολικά 16 άτομα. Οι Ψυχολόγοι και Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας  που υλοποίησαν τις ομάδες είναι η Δρ.Κατέρη Ευαγγελία, η Χρυσή Πευκιανάκη, η Δημοτάκη Άννα, η Καλλιονάκη Ελένη, η Καλλιοντζή Σοφία, η Αποστολοπούλου Έλενα, Η Βαφειάδου Μιράντα, η Μπουζάκη Αφροδίτη, η Μαρκουλάκη Ειρήνη,η Παρασκευοπούλου Μαίρη, η Σιάνου Θάλεια, η Βασαλάκη Δέσποινα, η Σταμπολάκη Σπυριδούλα, η Καραγιάννη Πασχαλιά, η Φασαράκη Χρυσούλα και η Ντιάκαλη Μόρφω.  
Όλοι οι εργαζόμενοι του προγράμματος έχουν επιλεγεί από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και έχουν επιμορφωθεί από τον αντίστοιχο φορέα σε θέματα που αφορούν την οικογένεια, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη σεξουαλική αγωγή, την ασφαλή χρήση του διαδικτύου κ.α.
Για τη λειτουργία νέων τμημάτων κατά τη διάρκεια του 2015 θα βγει σχετική ανακοίνωση μετά τις εκλογές. Για παραπάνω πληροφορίες όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με την Υπεύθυνη της Σχολής Γονέων Νομού Χανίων, Ψυχολόγο Κτιστάκη Μαρία στο τηλ. 6932211303 κατά τις απογευματινές ώρες 7-9.