Στο επίκεντρο ημερίδας η ποιότητα των υπόγειων υδάτων στην Κρήτη

20.58

Ρύπανση από φυτοφάρμακα και υφαλμύρινση δημιουργούν τα κυριότερα προβλήματα στον υδροφορέα σε αγροτικές κυρίως περιοχές της Κρήτης , ενώ και η υπεράντληση των γεωτρήσεων ελλοχεύει κινδύνους . Για το λόγο αυτό οι μελέτες που αφορούν στη διαχείριση των τριών λεκανών απορροής υδάτων στο νησί , που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης , θεωρούνται σημαντικές για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την ανάληψη δράσης για την προστασία της ποιότητας του νερού.