Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015

16.28

Η προθεσµία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου και λήγει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου του 2015. Τονίζεται ότι για κανένα λόγο δεν γίνεται δεκτή Αίτηση – Δήλωση εκπρόθεσµη ούτε διόρθωση αυτής που υποβλήθηκε εντός της προθεσµίας.

Η επιλογή και δήλωση του δευτέρου µαθήµατος γενικής παιδείας είναι υποχρεωτική και καθοριστική για τα πεδία που θα μπορέσει να επιλέξει ο υποψήφιος στο μηχανογραφικό του δελτίο και γι αυτό πρέπει να γίνει µε µεγάλη προσοχή.

Όσον αφορά το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» που οι μαθητές επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισηµαίνεται ότι: 

α) Το δηλώνουν υποχρεωτικά µε την Αίτηση – Δήλωση από 10-25 Φεβρουαρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να το δηλώσουν οι µαθητές είναι να το έχουν ήδη επιλέξει ως µάθηµα επιλογής. 

β) αν το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθµό µηδέν (0). Αυτό είναι κάτι που θα επηρεάσει και τα συνολικά μόρια που θα συγκεντρώσουν ανεξάρτητα αν επιλέξουν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο το 5ο επιστημονικό πεδίο με τις οικονομικές σχολές.

γ) για να δηλώσουν στο µηχανογραφικό τους δελτίο το 5ο επιστηµονικό πεδίο πρέπει να έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν υποχρεωτικά στα δύο (2) µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας του 5ου επιστηµονικού πεδίου «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» και «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής». Επίσης, όποιος υποψήφιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά στο µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας», υποχρεωτικά δηλώνει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά και στο µάθηµα «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής». 

Η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης είναι επίσης καθοριστική και δεσµευτική για τη συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και µπορεί να ανακληθεί ΜΟΝΟ στην περίπτωση µαθητών της Γ΄ ηµερήσιων ΓΕΛ µε αναπηρία τουλάχιστον 67%, πιστοποιηµένη από Υγειονοµική Επιτροπή, οι οποίοι µπορούν το αργότερο µέχρι και δέκα (10) ηµέρες πριν τη λήξη του Β΄ τετραµήνου να ανακαλέσουν την Αίτηση – Δήλωση για συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους (άρθρο 36 του ΠΔ. 60/2006).

Όσον αφορά τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνοµικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδηµίας του Εµπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ επισηµαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία της Αίτησης – Δήλωσης είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυµίας του υποψηφίου για την εισαγωγή στα παραπάνω τµήµατα και σχολές. Όµως για να µπορέσει τελικά να συµµετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω σχολές πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό ή στην Αστυνοµία ή στο Εµπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστηµα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρµόδια Υπουργεία. Ανάλογα, ο υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονοµικής εξέτασης και πρακτικής δοκιµασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων (Ιούνιος 2015).

(Για τους απόφοιτους) Η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης είναι καθοριστική και δεσµευτική για όλους τους υποψηφίους που θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μετά την υποβολή της δεν συµπληρώνεται ούτε τροποποιείται, µπορεί όµως να ανακληθεί ολόκληρη οποτεδήποτε µέχρι και 20 ηµέρες πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η µη υποβολή της σηµαίνει αποκλεισµό του υποψηφίου από τις διαδικασίες των εξετάσεων και της εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2015 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο (Δείτε τις εγκυκλίους και τα έντυπα για τις Αιτήσεις – Δηλώσεις)

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για το 10% έτους 2015

Υποψήφιοι Πανελλαδικών Εξετάσεων και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Καμία αλλαγή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015 – Την άλλη εβδομάδα ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων